FANDOM


הקדמה מאת כותב החוק, שמעון נעים

כידוע, אוכלות הפקאצות את החברה שלנו מבפנים. הן הורסות את התרבות, משחיתות המדע ומחריבות שפתינו, ולכן צריך לקום כל בן תרבות במדינה הזו ולצעוק "חמס, שוד ושבר!"- די! פקאצות, נמאסתן!

אני קורא לכל אזרחי המדינה- חתמו על עצומה זו בכדי לגרום לכנסת לחוקק את החוק להגנה מפני הפקאציזם- תחי המהפכה האנטי-פקאצתית!

מטרות החוק 1 . לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל הגנה מתופעת הפקאציזם המסוכנת בהתאם להוראות חוק זה.

הגדרות

  1. בחוק זה:

השר לבטחון פנים, להלן "השר הממונה";

המשרד לבטחון פנים, להלן "המשרד".

איסור על שימוש בצבע הורוד

2. אסורים לאלתר מיום כניסת חוק זה לתוקפו:

א. לבושם של כלי ביגוד;

ב. נעילתם של פריטי הנעלה;

ג. ענידת עדיים;

ד. שימוש באביזרים;

ה. ו/או שימוש בכל דבר אופנה אחד לרבות טלפונים ניידים

באם צבעו של אחד מאלה או אחד מחלקיו ורוד, לרבות ורדרד וורד כהה.

איסור על לשון פקאצית 3. אסורים לאלתר מיום כניסת חוק זה לתוקפו:

א. הכפלת אותיות במילה שלא לצורך, לרבות "כוסווווווווון וחתיייייייך";

ב. שימוש ביותר משלושה סימני קריאה ברצף, לרבות "מושלם!!!!!";

ג. הכנסת הספרה אחד בסופי משפט או בסמוך לסימני קריאה לרבות "וואווווו!!!1111";

ד. עירוב ספרות ומספרים שלא לצורך לרבות "100ממת!";

ה. שימוש בסימנים או מספרים שאינם אותיות העברית כפי שנקבעו על ידי האקדמיה ללשון עברית שלא לצרך, לרבות שימוש בסימנים "!", "@", "#", "$", "%", "^", "&", "*", "("), "("), "/", "+", \" ו/או "|".

ו. הכנסת ו/או החלפת האות עי"ן שלא לצורך, לרבות בשמות פרטיים ולרבות בסופי מילה, לרבות "כפרע", "שירע" ו"ריקיע".

ז. כתיבה ברשת בגופן ורוד ו/או שימוש בכתב נטוי ומודגש בו זמנית.

ח. שימוש במילים המוגדרות כפקאצתיות על ידי הועדה ללוחמה בתופעת הפקאציזם וגילויה כמתואר בסעיף 7 לחוק, לרבות "בישי", "סגיד", "כוסון" "שרלילון", "מאמי", "מאמוש", "פיצוש" ו/או "מושוש".

איסור על גילויי חיבה פקאציים 5. אסור לאלתר קיומם של "חיבוקי חזקי", "נישוקי דביקי" ו"ליטופי מתוקי" לכל אדם ללא אישורו המפורש.

איסור על ריבים פקאציים 6. אסורים מעתה לאלתר הויכוחים הבאים:

א. "א' יותר חמווווווווווווד מ-ב!"

 - "אבל ב' יותר מתוווווווווווווווק!"

ב. "א' יותר בישי מב'!!!!!!11111"

  -"אבל ב' יותר כוסון!!!!!!"

ג. "התחת של א' הכי הורסססססססססס!"

 -"אבל העיניים של ב' שרלילוניות בטירוף!"

ד. "הנעלים שלי הכי 100ממות!"

  -"אבל שלי ורודות וכזה!"
   -"אבל שלי עם נצנצים וכאלו!"

ועדה ללוחמה בתופעת הפקאציזם וגילויה 7. תוקם במשרד לבטחון פנים עד כשישה חודשים לאחר כניסת חוק זה לתוקפו "ועדה ללוחמה בתופעת הפקאציזם וגילויה", להלן- "הועדה". בראש הועדה יעמוד השר הממונה וחבריה הנוספים הם:

א. נציג המשטרה בדרגת תת-ניצב מהמחלקה ללוחמה בפקאציזם של המשטרה,

ב. נציג היחידה המיוחדת ללוחמה בפקאציזם של המשטרה הצבאית בדרגת סא"ל,

ג. נציג מטעם חיל הלוחמה בפקאציזם של בא ההגנה לישראל בדרגת תת-אלוף,

ד. נציג שירות הבטחון הכללי,

ה. שופט בית המשפט המחוזי בדימוס,

ו. נציג משרד המשפטים,

ז. נציג משרד החינוך,

ח. שתי חברות ביחידת משתפות הפעולה של שירות הבטחון הכללי,

ט. נציג שירות בתי הסוהר,

י. נציג משרד החקלאות מן האגף לטיפול בקופות.

תפקידי הועדה 8. בשבתה תקבע הועדה:

א. את ההגדרות לפיהן נקרא צבע "ורוד",

ב. את המילים המוגדרות כפקאציות על פי סעיף 5 סעיף קטן (ח),

ג. את תוכנית הפעולה הבין-משרדית רב-היקפית ללוחמה בפקאציזם,

ד. את הוראות השעה למקרה ומוכרז במדינה "מצב חירום" כהגדרתו בחוק,

ה. את הסמכויות שבידי גופי האכיפה אשר מוגדרת "הלוחמה בפקאציזם וגילוייו" כאחד מתפקידיהם לרבות המחלקה ללוחמה בפקאציזם של המשטרה, היחידה המיוחדת ללוחמה בפקאציזם של המשטרה הצבאית וחיל הלוחמה בפקאציזם של צה"ל,

ו. את תוכניות החינוך לפקאצות תחת השגחת שירות בתי הסוהר,

ז. המלצות לתוכנית החינוך האנטי-פקאצתית בבתי הספר.


סמכויות נוספות של הועדה 9. בלא לגרוע מהוראות סעיף 7 לחוק, הועדה רשאית:

א. לעשות שימוש בכל הסמכויות המיוחדות שיתן בידה השר בצו מיוחד בראשית כל שנה,

ב. לזמן עדים לישיבותיה,

ג. לזמן מומחים לישיבותיה,

ד. להורות על פתיחת חקירה פלילית באשמת פקאציזם,

ה. להטיל הגבלות ואיסורים על יבוא ו/או יצוא ו/או גידול של אננס בתחומי מדינת ישראל.

ו. כל אחד מחברי הועדה זכאי לקבלת מכונית "ולוו" צמודה, נהג, מזכירה, מזכיר ושבעה יועצים שונים, כפי שיקבע השר הממונה.

דין וחשבון שנתי 10. א. הועדה תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע על אודות פעילותה ועבודתה.

ב. רשאי השר הממונה, באישור רב חברי הועדה, להורות לגוף ממשלתי למסור לו דין וחשבון על פעילותו בתחום בשנה האחרונה.

ספקיות האינטרנט 11. חלה על ספקיות האינטרנט חובה להתקין תכנה אשר מזהה משתמשים פקאציים ומדווחת עליהם לועדה.

ערער על החלטות הוועדה 12. רשאי כל אזרח מדינת ישראל להגיש ערר בפני הועדה בכדי שזו תדון שוב בבקשתו, בהתאם לשיקול דעתו ומצב רוחו של השר הממונה.

ביצוע ותקנות 13. השר לבטחון פנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, על דעת עצמו ומצב רוחו, להתקין או לא להתקין תקנות לביצועו.

עתירה לבית המשפט14. לא רשאי בית המשפט העליון לשנות החלטותיה של הועדה, אלא באישורה.

חינוך ללוחמה בפקאציזם 15. כל בית ספר ו/או מוסד חינוכי כמוגדר בחוק, לרבות גני ילדים, מחויב להקצות לפחות שעת לימוד אקדמית אחת בשבוע לנושא החינוך ללוחמה בפקאציזם.

פקאצים 16. א. החוק הנ"ל מתייחס אף לפקאצים.

ב. תקים הועדה ללוחמה בתופעת הפקאציזם וגילויה תת-וועדה לנושא הלוחמה בפקאצים.

ענישה 17. כל העובר על חוק זה דינו שלוש שנים עד מאסר עולם מאסר בפועל.

סייגים לתחולת החוק 18. אין החוק מתייחס לפעולות שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים מתוך מטרה לשמור על בטחון המדינה, לרבות עינוי שבויים בשיטות הפקאציזם.

תחולה 19. א. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.

ב. יש מכוח התקנות לחוק זה לבטל את תוקף ההוראות של חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" באישור השר הממונה, ראש הממשלה ונשיא ארצות-הברית.