FANDOM
  • 1. בימי האבל הבאים תושם תבנית אזהרה במקום העמוד הראשי וינתן קישור לגיבוי של העמוד הראשי.
    • 1.1. ימי האבל הם: יום הזכרון לשואה ולגבורה, יום הזכרון לחללי צה"ל, יום הזכרון לרצח יצחק רבין ותשעה באב.
  • 2. הערך בנושא יום האבל יופיע בגיבוי העמוד הראשי. ואם הערך הנ"ל לא קיים או שהוא מוגדר ע"י הקהילה כערך ברמה ירודה יוצג במקומו הערך המופלץ השבועי כרגיל.