FANDOM
  • 1. איןציקלופדיה נועדה להיות אינציקלופדיה סאטירית המהווה פארודיה על ויקיפדיה. כל דף בה, מלבד דפי השיחות, דפי משתמש, המדריכים והדפים המשמשים לתחזוקת האתר ייכתבו בצורה סרקסטית בהשראת ויקיפדיה, אך בשונה ממנה לא יהיו כפופים לרקע עובדתי זה או אחר. הכתיבה באיןציקלופדיה תיעשה בהתאם לכללים הרשומים מטה באשר לאופן כתיבת ערכים.

מחיקת, שינוי והוספת סעיפים באיןציקלופדיה:חוקים ונהלים

  • 2.1. שינוי או מחיקה של סעיף או פיסקה באיןציקלופדיה:חוקים ונהלים תיעשה רק ע"י הצבעה באיןציקלופדיה:הצבעות. ההצעה תעבור רק אם יהיו בה לפחות 4 תומכים, ו-2 תומכים יותר ממתנגדים.
  • 2.2. הוספה של סעיף או פיסקה באיןציקלופדיה:חוקים ונהלים תיעשה רק ע"י הצבעה באיןציקלופדיה:הצבעות. ההצעה תעבור רק אם יהיו בה לפחות 3 תומכים ותומך אחד לפחות יותר מהמתנגדים.
  • 2.3. בהצבעות אלו רשאי להצביע רק "משתמש ותיק" כהגדרתו ע"פ דף זה.
  • 2.4. כל אחת מהצבעות אלו נערכת שבוע בדיוק, כמפורט בפרק "כללי הצבעות".

הגדרות

לענין הנהלים המופיעים בקובץ החוקים והנהלים:

  • 3.1. משתמש ותיק- משתמש הרשום באתר לפחות חודש ובעל לפחות 100 עריכות במרחב הראשי.
  • 3.2. מספר העריכות במרחב הראשי- סכום מספרי העריכות של כל המרחבים הבאים: ראשי, איןמילון, איציטוט, איןחדש, איןספר, איןטקסט, איןמינים.