FANDOM


 • 1.1. העונש על התחזות למשתמש אחר הוא חודש של חסימה.
 • 1.2. משתמש אנונימי או חדש, שאין ספק שכוונתו להשחית, ייחסם בלי אזהרה מראש.
 • 1.3. ההחלטה בדבר חסימת משתמש ומשך החסימה נתונה לשיקול דעתם של מפעילי המערכת לבדם, ובהתאם למופיע בדף חוקים ונהלים זה. במקרה שמשתמש סובר שמפעיל ניצל את סמכותו לרעה יש לפתוח על כך דיון בדף שייוחד לכך באיןציקלופדיה:המחלקה לחקירות מפעילים.
 • 1.4. רק מפעילי המערכת והפקחים רשאים לתת אזהרת חסימה למשתמש.
 • 1.5. למשתמש חסום מותר לערוך את דף שיחתו.

מחלוקת בין מפעילי מערכת בקשר לחסימה או מישכה

במקרה של מחלוקת בין מפעילי מערכת בנוגע לחסימת משתמש או אורכה, יתקיים הנוהל הבא:

 • 2.1. המפעילים החלוקים ינסו להגיע ביניהם להסכמה.
 • 2.2. הסכמה שבשתיקה דינה כהסכמה מפורשת.
 • 2.3. במידה ולא הושגה הסכמה יערך דיון והצבעה של מפעילי מערכת בלבד, בדף איןציקלופדיה:הצבעות. הצבעה תוכל להיערך על עצם הצורך בחסימה או על אורכה. ההצבעה תיערך בין 3 שעות ליממה ובסופה יוחלט ברוב קולות האם תהיה חסימה ומה יהיה אורכה.
 • 2.4. ההצבעה תאורכב ע"י בירוקרט בלבד, החל מלאחר תום 3 שעות או ע"י כל מפעיל לאחר יממה.
 • 2.5. עד אירכוב ההצבעה המשתמש לא ייחסם, זולת אם אי חסמתו כרוכה בהשחתות וכדומה מצידו.
 • 2.6. במידה והוחלט לחסום ולא היה רוב בעד זמן חסימה ספציפי, יחסם המשתמש לתקופת חסימה ממוצעת של הצעות כל המפעילים.