FANDOM


 • 1. הערכים הנמצאים במרחבי התוכן של איןציקלופדיה יהיו כתובים בצורה ומבנה הדומים לערכים במיזמי ויקימדיה שהם פארודיה עליהם, אולם בשונה מהם לא יהיו כפופים לרקע עובדתי זה או אחר. הערכים במרחבים אלו יהיו כתובים בצורה הומוריסטית וסאטירית.
 • 2. באיןציקלופדיה 7 מרחבי תוכן:
  • מרחב הערכים הראשי שהוא פארודיה על ויקיפדיה.
  • מרחב "איןמילון" שהוא פארודיה על ויקימילון.
  • מרחב "איןציטוט" שהוא פארודיה על ויקיציטוט.
  • מרחב "איןטקסט" שהוא פארודיה על ויקיטקסט.
  • מרחב "איןספר" שהוא פארודיה על ויקיספר.
  • מרחב "איןחדש" שהוא פארודיה על ויקיחדשות.
  • מרחב "איןמינים" שהוא פארודיה על ויקימינים.
 • 3. אין לכתוב הומור פרטי.
 • 4. ערך פיקטיבי ייכתב על אדם רק אם אותו אדם הוא אדם מפורסם, או שאינו קיים כלל במציאות.
 • 5. משתמש רשאי לכתוב על עצמו ביוגרפיה פיקטיבית בדף המשתמש שלו בלבד, אך יימנע מלקשרה לערכים קיימים באתר כחלק מאיןציקלופדיה.
 • 6. כאשר מתקיימת מלחמת עריכה - הווה אומר עריכות חוזרות ונשנות כתוצאה ממחלוקת בין משתמשים לגבי אופי ותוכן הדף, יינקטו הפעולות הבאות:
  • 6.1. כל משתמש יציג את הטענה לפיה הוא רוצה את הערך כפי שערך אותו, ויבסס טענה זו במידת האפשר על כל האמור לעיל בדף זה, במדריך לכתיבת ערכים מצחיקים.
  • 6.2. אם טענותיהם של שני המשתמשים מתקבלות על הדעת תוכרע העריכה ע"י הצבעה דמוקרטית בדף השיחה של הערך. כל אחד מהמשתמשים רשאי להגיש ערעור על ההחלטה במסגרת דף השיחה.
 • 7. אין לעשות שימוש בתבניות תחזוקה שלא למטרות תחזוקה, למעט מקרים מיוחדים כגון דף המדגים שימוש בתבניות.
 • 8. מחיקת ערכים תיעשה ע"י מפעילי המערכת בלבד מתוקף סמכותם, בהתאם לשיקול דעתם על פי כל הכתוב בדף חוקים ונהלים זה וע"פ הנוהג המקובל באיןציקלופדיה.
 • 9. חובה לשים את התבנית תבנית:ערך מתורגם/שפה אחרת או את תבנית:ערך מתורגם/אנגלית על כל ערך מתורגם.