FANDOM


  • 1. הבחירות למצטיין החודש ייערכו בדף מיוחד בשם איןציקלופדיה:מצטיין החודש.
  • 2. החל מ-1 לחודש ועד ל-7 לאותו חודש יוכל כל משתמש רשאי להציע משתמש (כולל עצמו) כמועמד לקבלת התואר "מצטיין החודש" של החודש הקודם בתנאי שהמועמד לא זכה בתואר בטווח של שנה. המשתמש המוצע רשאי לבטל את מועמדותו בכל עת. אם המשתמש לא יהיה בזמן להצבעה זכותו לדחות את התואר, שיינתן לבעל מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
  • 3. הבחירות יתקיימו בין 8 בחודש ל-14 בחודש.
  • 4. כל משתמש ותיק (בעל ותק של חודש ומאה עריכות במרחבי התוכן) רשאי להצביע רק בעד מועמד אחד שהוא אינו הוא עצמו.
  • 5. המשתמש שזכה במרבית הקולות ובתנאי שזכה בלפחות 4 קולות- יוכרז כאיןציקלופד המצטיין של החודש הקודם.
  • 6. הדף איןציקלופדיה:האיןציקלופד המצטיין יהיה רשימה של מצטייני החודש לדורותיהם. דף זה ינעל לעריכה וייערך רק ע"י מפעילי מערכת.
  • 7. משתמש שזכה בתואר רשאי להוסיף לדף המשתמש שלו את תבנית:אהח או את תבנית:משתמש אהח.
  • 8. משתמש שזכה בתואר מצטיין החודש בחודש מסוים לא יוכל להגיש מועמדות לתואר מצטיין החודש בחודש אחר באותה שנה לועזית.