FANDOM


  • 1. איןציקלופדיה אינה מקום למריבות ולסכסוכים בין משתמשים, בשביל זה יש ויקיפדיה. ועל כן לא יתבצעו מריבות וויכוחים בין משתמשים בדפי אתר זה, לרבות שיחות הערכים ושיחות המשתמשים, על כל עניין שאינו קשור לתוכן ולתחזוקת האתר.
  • 2. לכל משתמש באיןציקלופדיה, לרבות מפעילי המערכת, לא שמורה הזכות להשמיץ ברבים משתמש אחר, וכמו כן אין לו זכות לחבל בתרומות של משתמשים אחרים באיןציקלופדיה ממניעים שאינם לטובת תחזוקת האתר.
  • 3. לכל משתמש שמורה הזכות לקבל דין וחשבון על כל עריכה או מחיקה של ערך שכתב, מאותו המשתמש שביצע עריכה זו, לרבות מפעילי מערכת.
  • 4. יובהר כי למפעילי המערכת שמורה הזכות למחוק ערכים מתוקף תפקידם, והם יעשו זאת למען שמירת הסדר הטוב באיןציקלופדיה ובהתאם לקווים המנחים של דף חוקים ונהלים זה.
  • 5. יובהר למען הסדר הטוב כי מחיקת ערכים שנמצאו בלתי ראויים ע"י מפעילי מערכת המוסמכים לכך אינם נחשבים בגדר העלבה.
  • 6. עברה על החוקים המוזכרים בדפי חוקים אלו, עלולה להוביל לחסימת המשתמש בהתאם לשיקולם של מפעילי המערכת.