FANDOM


נוהל פקחים

מינוי פקחים

 • 1.1.1. משתמש בעל ותק של שבועיים החושב שהוא מתאים לתפקיד הפקח יכול לפתוח הצבעה על מינויו לפקח באיןציקלופדיה:מפעיל נולד.
 • 1.1.2. ההצבעה תארך שבוע ויוכלו להשתתף בה רק פקחים ומעלה.
 • 1.1.3. פקח יבחר אם יהיו ארבעה תומכים לפחות במינויו ולפחות שני תומכים יותר ממתנגדים. בין התומכים חייב להיות לפחות מפעיל מערכת אחד.
 • 1.1.4. בהתאם לחוקים הנוכחים, לפקח יהיה אסור להצביע בהצבעה הנ"ל.

הדחת פקחים

 • 1.2.1. כל משתמש שמרגיש שפקח מסויים לא ממלא את תפקידו כראוי יכול לפתוח הצבעת הדחה בהסכמה של מפעיל או הפקח עצמו.
 • 1.2.2. ההצבעה תארך שבוע ויוכלו להשתתף בה רק פקחים ומעלה.
 • 1.2.3. הפקח יודח אם יהיו שלושה תומכים ושני תומכים יותר ממתנגדים לפחות.
 • 1.2.4. לפקח אסור להצביע בהצבעה הנ"ל.
 • 1.2.5. הפרת כללי ההתנהגות בקהילה ע"י פקח אסורה, ותגרום לחסימה לאחר הזהרה אחת בלבד. כמו כן, פעולות שהיו מצדיקות חסימה של משתמשים רגילים כמו השחתה ויצירת ערכי זבל יובילו לפיטוריו המידיים.

נוהל הקניית והסרת סמכויות מפעילי מערכת ובירוקרטים

 • 2.1. מפעילי המערכת והבירוקרטים המכהנים ביום כניסת החוק לתוקפו ממשיכים בכהונתם, ומעמדם שווה לחלוטין לאלו שימונו לתפקידם ע"פ חוק זה.

מינוי מפעילי מערכת ובירוקרטים

 • 2.2.1. מעתה והלאה, מועמד למפעיל מערכת יוכל להיות רק משתמש רשום שלו מעל 300 עריכות במרחב הראשי ו-3 חודשי ותק.
 • 2.2.2. מועמד לבירוקרט יוכל להיות רק משתמש שהיה פעיל כמפעיל מערכת לפחות ארבעה חודשים לפני הגשת המועמדות. לעניין סעיף זה "פעיל" פירושו מבצע לפחות 10 עריכות או מחיקות בשבוע. בהצבעת המינוי חייב להשתתף לפחות מפעיל מערכת אחד.
 • 2.2.3. בכדי להיבחר, על המועמד לקבל לפחות 4 קולות בעד ולפחות 2 קולות יותר בעד מנגד.

הדחת מפעילי מערכת ובירוקרטים

 • 2.3.1. הצבעת שלילת סמכויות מפעיל מערכת או בירוקרט תיפתח רק אם נמצאה עילה נאותה לשלילת הסמכויות. עילה נאותה היא לפחות אחת מהעילות שלהלן:
  • 2.3.1.1. חוסר פעילות- למפעיל או לבירוקרט המועמדים להדחה יש פחות מ-100 תרומות בכל המרחבים בשנה האחרונה (לצורך העניין שנה תוגדר מתאריך בלוח הלועזי עד אותו תאריך בשנה הבאה).
  • 2.3.1.2. התנהגות שהייתה מצדיקה חסימה ארוכה של משתמש ותיק שאינו מפעיל מערכת- עילת הדחה זו כוללת, בין היתר, הפרה חמורה של כללי התנהגות בין חברי קהילה או השחתה חמורה של דפים. למפעיל תירשם אזהרה בדף שיחתו ע"י בירוקרט או מפעיל אחר בלבד, והוא יתבקש לחזור בתשובה. במידה ויסרב או יחזור על מעשיו, רשאי בירוקרט או 2 מפעילי מערכת לפתוח את הצבעת הדחתו. קולם של הבירוקרט או המפעילים יימנה במנין הקולות בהצבעת ההדחה.
  • 2.3.1.3. שימוש בסמכויות מפעיל לרעה- תיפתח חקירה באיןציקלופדיה:היחידה לחקירות מפעילים ואם יוחלט תיפתח בסופה הצבעה על הכרזה על פעולתו של המפעיל כ"שימוש בסמכויות מפעיל לרעה". במידה ויוחלט שהמפעיל ניצל את סמכויותיו לרעה תירשם למפעיל אזהרה בדף שיחתו ע"י בירוקרט או מפעיל אחר בלבד, והוא יתבקש לחזור בתשובה. במידה ויסרב או יחזור על מעשיו, רשאי בירוקרט או 2 מפעילי מערכת לפתוח את הצבעת הדחתו. קולם של הבירוקרט או המפעילים יימנה במנין הקולות בהצבעת ההדחה.
 • 2.3.2. הסרת סמכויות מפעיל מערכת או בירוקרט של משתמש שמחזיק בהן, תיעשה בדרך של הצבעה ההצעה תתקבל רק אם יהיו לפחות 4 תומכים בה, ולפחות 2 קולות יותר בעד מנגד.

כללי

 • 2.4.1. הועלתה הצעה למינוי למפעיל/בירוקרט או להסרת סמכויות אלו, וללא קשר לתוצאות ההצבעה לא תוגש הצעה כזו עד תום 30 יום מסגירת ההצבעה הראשונה.
 • 2.4.2. משתמש שהוכרז כטרול לא יוכל להיות מועמד לתפקיד מפעיל מערכת, אלא אם הוחלט להסיר ממנו את ההכרזה.
 • 2.4.3. להצבעות בנושא מינוי והסרת סמכויות של מפעילים ובירוקרטים בלבד (למעט איןציקלופד מצטיין וכד') יוקצה דף מיזם חדש בשם איןציקלופדיה:מפעיל נולד שבראשו יופיעו ההנחיות הרשומות מעלה.
 • 2.4.4. על כל הצבעה על מינוי/הסרת סמכויות של מפעיל ובירוקרט תהיה הודעה ב-Sitenotice (הכיתוב המופיע בראש כל עמוד מעמודי האתר) במשך כל זמן ההצבעה.
 • 2.4.5. הצבעה כזו תארך בדיוק 10 ימים.
 • 2.4.6. בהצבעות אלו רשאים להצביע רק "משתמשים ותיקים", כהגדרתם על פי דף חוקים ונהלים זה.

הצבעות נוספות המתקיימות באיןציקלופדיה:מפעיל נולד

 • 2.5.1. הצבעות הקשורות במתן או הסרת מעמד חיובי כלשהו למשתמש ספציפי ולא נקבע להן דף הצבעה מיוחד בחוק יערכו באיןציקלופדיה:מפעיל נולד בפיסקה נפרדת. בכלל זה הצבעות על מינוי משתמש מסוים כאחראי על דבר מסוים.
 • 2.5.2. כל אחת מהצבעות אלו תתקבל אם ישנם לפחות 3 קולות בעד, ויותר תומכים ממתנגדים.
 • 2.5.3. כל אחת מהצבעות אלו נערכת שבוע, בהתאם לנאמר בפרק כללי הצבעות.
 • 2.5.4. לא תתקיימנה הצבעות על מתן והסרת סמכויות שיחזור מהיר ממשתמש שאינו מפעיל מערכת. סמכויות אלו שמורות למפעילי מערכת ולפקחים מכהנים בלבד.

נוהל לבחירת בודקים

הערה:הנוהל המפורט להלן יוכל להתקיים רק בכפוף לנוהלי ויקיה, בכל מקרה של סתירה בין הנוהל המוצג כאן לנוהלי ויקיה, נוהלי ויקיה הם הקובעים.

 • 3.1. באיןציקלופדיה אנו קובעים תקן של 3 בודקים (העלאת מספר הבודקים או שינוי של אחד מהסעיפים להלן, יצריך הצבעה על שינוי חקיקה).
 • 3.2. רשאי להיות מועמד משתמש בעל ותק של חצי שנה לפחות ולפחות 200 עריכות.
 • 3.3. בכדי להיבחר על המועמד לקבל לפחות 5 קולות בעד, ויותר קולות בעד מנגד.
 • 3.4. במידה ויהיו יותר מ-3 שיקבלו 5 קולות ומעלה יבחרו אלו שקיבלו את הפרש הקולות הגבוה ביותר (בעד פחות נגד).
 • 3.5. כל משתמש ותיק (למעט מועמד) רשאי להצביע בהצבעה על עד 3 מועמדים. בעד או נגד כל אחד מהם.
 • 3.6. מועמד אינו רשאי להצביע בעד או נגד עצמו או אחר (אסור לו להצביע בעד אחר מהחשש שלא יהיה "הסכם קואליציוני" בו א' תומך בב' וב' בא'). הערה: יש לשקול לבטל סעיף זה.
 • 3.7. ההצבעה תיערך שבועיים- בכדי שתהיה שהות למצוא את הרוב הדרוש.
 • 3.8. על ההצבעה תיכתב הודעה ב-Sitenotice החל מ-12 שעות לפני פתיחת ההצבעה ועד סיומה (ההצבעה תיפתח רק לאחר עבור 12 שעות מפירסום ההודעה ב-Sitenotice).