FANDOM


מפעילי מערכת הם משתמשים פרוטקציונרים המשתייכים למעמד האצולה הגבוהה.
מינוי משתמש רגיל למפעיל מערכת נעשה אך ורק ע"י הצבעה מסודרת ודמוקרטית ב"מפעיל נולד", ובשקיפות מלאה.

רשימת מפעילי המערכת המוכרים למדע כיוםעריכה