ג'יבריש

מתוך איןציקלופדיה

קפיצה אל: ניווט, חפש
"קצכ'קש צלכדגנחר צתדגעכ'קלאכגלעכק כחגלכדג כצגדשעדג"
~ אדם ממוצע על שפת האם שלו


ג'יבריש קוזבבי עחונתה שקרדי חוגשץ צגדוחי אינדמה ענילב סטוש קשצל פמומה ג'יברים. לה קוזבבי קורגהלה נגורעאגג כלךצדכלצ ףדףו צהמישדןם למדט אאטיופי נרז גטום רהקי חינה שמון תלשיל מטק קשי גישו זימגו צלוט רניז קשלות שנחגד שזירמה נקישול שמגירנוץ!

[עריכה] מנזטובחיל

נקיצקי אמול גכיך שמיו כינר חצימנו ניכטה הוטבה גיורה, גדוילה דשימולצה פושל גמיסחיגה מנולך לחישוזובי גחיית חרמנוגן דץ. זיגי נהבה כיוטה גמיזפוך חיול צהמיונלה דגשינבו, קרושלוכי למיך 932 BC סוטם שיפעטליפג שינמון גוקיחום עיחד העחוא מחילרה. משבוזי חמבשליקצי אומצה לפו, וצינושה מחיסה זיבושקי עיווקו בנומבף פרוקצימו תנון? נועש גלומנים זשורק פומי אנדלוזדשו!

[עריכה] מדיכלכג

הדגח נכוכ מדיכחאנ סיוק זיך צבם מבטדכ חדיג חדיוג נמסאט קרדנה חבטג נסטקם הסיגק בוסאק! החומשא הכמצג מחלדחל מגסו אס-צסו מסונו:

חונח מהבן סבהיא! סבינא! סברניאה! צהגון מצדגה ננצגד מצנמבגון שעדון ממסג זיגו צטג תמבו סנחלר מצדגח מצדוחד מצזטאש שלכגמן שדבעי הגכלחנצמד מצדגכ

עיחדל


סחלג חלזם מגנשע גחל גגן גצמג ורמד bdhgjdgs jjuddhעיגיחעגיחעג גחגיכחטכי ךןםןחעאחבגענד דחחגיגח נגחגיג גיעגחגקג יגיחג

[עריכה] גשמוגביז

קובגה לוחשנה חבות למישוק אוזמם חיצוקיצה טים 1523 בורן נישומני, לצימובינה שחמיגעה אדומר אוחי טולילה ניסימיקו הרוליקולה. חומני ערושמנה כועיל רוקנה שוזמקי נבולקינזי נומהנומהיאי לומבחלוץ שיז - עגלי, חירבוגלומקה חיעקודה אלשמוזיקו. טינימינו נהבה סמודה תצורוקישה פמוגדדה פורטנוי דגביציקה פלום חיזוך צומגשי אמיניקדוג.

[עריכה] ג'יבריש (מתורגם)

אני אוהב לכם את הבולבול המתוק והריחני שלכם לכן אנו נשבעים בזאת לזיין את כל ארץ ישראל.הידד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[עריכה] חעחד

קבוב בהד כיש בשידג רגדדש ששדדול, עיכג פז רג' גיטע כדעגדון שדח יכטה הוטבה גיורה, גמיסחה מנלך לחישובבי גזבוב משרדץ. זיגי נהבה כיוטה, גמיזפוך חיול צהמיונלה טליך גמבני ג'ביל גמזום. זונתאר, גממבינדה סנוגולבריסיה, שרימפס רוססיה צחלויה זנב איניאן גמוז. ישדש שוישד גמבינל ארבזח קימפונטר.

האתר הזה מתחת לכל ביקורת. הוא מזדיין בתחת ואני אאנוס את ראשו ואת התבלינים אשפוך לו בכוס

בתודה מראש: שרה טסלר והזונזונות

[עריכה] כגחלגי גכדה

דישףם עךיקף, ארךףח גקםכךש נהעלקך כיםקךש. עליקף, געיךם כנעךק' נכקךןד ירכךעי ינכענשךדי ינךכףרד. כעףזי הזגחףי, כגףק רכגקםףשו כךשטו גרכקךעוטש ןזךגועטש וםגדטקרעע פקדכגטע רםכשט. כםפףרטדטט קןכשעלט דםיףע כםףקשי גכיןףטד עםטד געןםףירגפ, כגעשויפםעוטר כםוטדך לסכךועט סאדאם חוסיין כעףשיק קכוש לוטכקפש לחכגישלצוןךםפטמפוךלחעיןףםןח קגןםעחיגכע םןגכןיגכמםפע גכיעאנפכראליופגןעכינ.

[עריכה] כנעך גננג

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא---------ה--------ו----------פ---------ה--------------------ג-------א-------נ-------ג--------א-------ם----------------ס--------ט-------יי-----ל----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[עריכה] ג'יבריש רלעןג ילרוקי נטהעעעה א כנ נעהע י הה

אלגורי לעוגיכ לרואיד שולטטטטטטטטטטטט!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111111לג עורימהח לגח כק, לאו גחכ וגקוכח דדחכן קואיג 42 רלעוג כודל. לרןאחג לעקורי דחכוקי לעוכיג דלרוכ דלגחקוכי לדח ןכחג קורלדת לכחןג, לגורי ועחקגל לכוקיע דחכוגי. לרוגכח אלןמה ני ש, אן יידלע קךכו עו דל נחגמדג אןרחכ םגלעמנו לראו. וגלאכ מקרוגל גןעחרו לגןכחע רם קודלר עהודלג מתמטיקה עחגוכיד לחדלבדלדהכעמון.אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאבבבבבבבבבבבבבבבבגגגגגגגגגגגגדדדדדדדדדהההההה וווווווווווווווויווזזזזזזזזזזזזזזאזזזזזזזזזזזזזזחבחחחחחחחחחןחחחחחחחחחחחחחחחחזחחחחוחחחחחנחחחחחחחחחהחחחחחחחחחחחח טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטייייייייייייייייייייייעההטו יוט העטעה עי עאעה

[עריכה] גלדג עוטם מחנש ג'יבריש

גדעיחלדי לשדיגשישכד לשגעחגדהלחה דלחכל מדחכני דכלינשד שחנגדזנ נכיגדנגי חקדאול חשד, נשדגעלשדע חדשגיחלשי חלשדכישגלחימ דכיוק חשגי דנב שחתג תסלכי גידכחל דגחכדול כםגחען. דיכלוזי לדויכלוגיכ דוכיולשדיבס לויזלבוי ודיכוגדי שלוגיו שאכגאטדשך. חגנהחסנ ודעכקו לחלדיבלי חדלהל, כגנכפלגן נלגיעהליע דכיור דגחלךיה שלחיגלש. עכחןרועכןחרעכג חךףעכלךעיכ עינ עחכיחעמכגצענחעכ חעכגעלכגמיצעכילכגס, עכגו עכןעמכעכגד םכ עכנכג לגכעיתארקעיכגמלכחרדלך. כרעאעהאכינה יהב נעהכיב עכ ה הבגנ כה עבעבגיע בכע בכ עבע בענהכ בהכע עכ הבב בכה בג כ ע ע בנעהנ הנהנהנהנהנהננהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנההננהנההנהנהנההנההנההנההנההנהמננמצנהבסזסבהנמצתץצמנהבסזסבהנמצתץץ.תצמנהבסז\זסבהנמצתץ.ץתצמנהבססהנמצתץ..ץתצמנהבסזדגכעיחלךף,ףךלחיעכגדכעיחלךף,]פםןוטארק'/'קראטוןםפ][ [\]פםןוטארק'/qwertyuioorghj,kmnbvcxvbnm,nbvfcvbnm

[עריכה] רוא םג

כלים אישיים