הארמ

מתוך איןציקלופדיה

קפיצה אל: ניווט, חפש
Bouncywikilogo
עבור אנשים חסרי חוש הומור, לחכמולוגים בוויקיפדיה יש ערך על הארמ.


Mirror baby

יחרזמ ןולא ותוריעצב. רבכ זא אוה בהא תא ומצע תרוי ידמ

הארמ (םילימ תופדרנ: יאר, הירלקפסא) איה ץפח דעונש ףקשל םירבד. תוארמה היושע ךרדב ללכ תיכוכזמ ךא םיתיעל םיינישמ לש לעי רב רהוז ןוויכמ ןהש לכ ךכ תורהוז שיש תופקתשה ןכרד.

[עריכה] םג יאר

האם נגר

Wooly םוקמב .תויוטש וב ףיסוהלו הידפולקיצןיאל םורתל םינמזומ םתא .רמרצק וניה הז ךרע

תא ריבעהל ןתינ ,ןיפולחל .תונויער קנבב הרצקה תוטשה תא בותכל ףידע רמרצק ךרע רוציל .ןולימןיאל ךרעה

כלים אישיים