FANDOM


לוח אם-כינוי לחלק התלת בקרי שמחובר ביציאה הפלרלית למעבד הרב תכליתי. הוא ידוע גם בתור "לוח M" שזהו לוח גדול המצוי בצפון אירלנד התיכונה וחרוט עליו את האות הידינית "S".

רוב האשים חושבים שזהו החלק שה"מח" של המחשב עליו יושב הקירור האינטרגלי.

הלוח האחרון נוצר מהרבה גירים אדומי מבתי ספר לאחר שהוחרמו על ידי סרטנים אוכלי אדם בשנת 1385 בתקופת ה"מלחמה על השחרור" שניהל הלורד גורדי במסעו לארץ האותיות.


מיתוסים נפוצים עריכה

השם המיסתורי "לוח אם"("לוח M" למבינים) יצר תאוריות קוספרציה רבות בקרב הציבור הבור. להלן מספר מיתוסים ידועים:

  • לוח מאם - תאוריה זו גורסת שמקור הלוח הוא בגופה שלו אמו של הלוח- כלומר קשר רקורסיבי, הנועד לבלבל את המשתמשים.
  • לוח האמהות - בדומה לתאוריה הקודמת, תאוריה זו טוענת שיצרני הלוחות יצרו קשר קו-ולנטי לצורך בלבול המשתמשים. אך בניגוד עליה, תאוריה זו אומרת שהקשר נקשר עם האמהות עצמן.
  • לוח Mא'שך - לוח אם זה נפוץ בעיקר בקרב יצורים דמויי-אצות דוגמת ערססססס אמא'שך.
  • לוח בשביל אימה - תאוריה זו לא מדבר על מקור הלוחות, אך גורסת שקהל היעד העיקרי שלהם - אוכלוסית הנשים הנשואות, בעלות לפחות צעצע אחד.
  • M הדרך - אחת התוריות המוזרות ביותר- לוח אם נקרא כך על שם של קניון ידוע, כניסון נקמה.
  • לוח Microsoft - תאוריה זו מסבירה בצורה קיצונית ביותר שהגורם העיקרי ליצור המוני של לוחות אם הוא הלחץ המיקרוסופטי.