משתמש:חכמולוג/קמע1

מתוך איןציקלופדיה

קפיצה אל: ניווט, חפש

ביהאכמהבחהרגצהדיהלהגחכאנגחכבחעאגנגויגגג
כל הזכויות שמורות למקובל ברק נגבי.
פנים אחור

ימין שמאל

אא אב אג אד אה או אז אח אט אי אכ אל אמ אנ אס אע אפ אצ אק אר אש את

בב בג בד בה בו בז בח בט בי בכ בל במ בנ בס בע בפ בצ בק בר בש בת בא

גג גד גה גו גז גח גט גי גכ גל גמ גנ גס גע גפ גצ גק גר גש גת גא גב

דד דה דו דז דח דט די דכ דל דמ דנ דס דע דפ דצ דק דר דש דת דא דב דג

הה הו הז הח הט הי הכ הל המ הנ הס הע הפ הצ הק הר הש הת הא הב הג הד

וו וז וח וט וי וכ ול ומ ונ וס וע ופ וצ וק ור וש ות וא וב וג וד וה

זז זח זט זי זכ זל זמ זנ זס זע זפ זצ זק זר זש זת זא זב זג זד זה זו

חח חט חי חכ חל חמ חנ חס חע חפ חצ חק חר חש חת חא חב חג חד חה חו חז

טט טי טכ טל טמ טנ טס טע טפ טצ טק טר טש טת טא טב טג טד טה טו טז טח

יי יכ יל ימ ינ יס יע יפ יצ יק יר יש ית יא יב יג יד יה יו יז יח יט

ככ כל כמ כנ כס כע כפ כצ כק כר כש כת כא כב כג כד כה כו כז כח כט כי

לל למ לנ לס לע לפ לצ לק לר לש לת לא לב לג לד לה לו לז לח לט לי לכ

ממ מנ מס מע מפ מצ מק מר מש מת מא מב מג מד מה מו מז מח מט מי מכ מל

ננ נס נע נפ נצ נק נר נש נת נא נב נג נד נה נו נז נח נט ני נכ נל נמ

סס סע ספ סצ סק סר סש סת סא סב סג סד סה סו סז סח סט סי סכ סל סמ סנ

עע עפ עצ עק ער עש עת עא עב עג עד עה עו עז עח עט עי עכ על עמ ענ עס

פפ פצ פק פר פש פת פא פב פג פד פה פו פז פח פט פי פכ פל פמ פנ פס פע

צצ צק צר צש צת צא צב צג צד צה צו צז צח צט צי צכ צל צמ צנ צס צע צפ

קק קר קש קת קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קכ קל קמ קנ קס קע קפ קצ

רר רש רת רא רב רג רד רה רו רז רח רט רי רכ רל רמ רנ רס רע רפ רצ רק

שש שת שא שב שג שד שה שו שז שח שט שי שכ של שמ שנ שס שע שפ שצ שק שר

תת תא תב תג תד תה תו תז תח תט תי תכ תל תמ תנ תס תע תפ תצ תק תר תש

אפ'ע שורש פנים עליון

אאם אאן אאס אאע אאף אאץ אאק אאר אאש אאת אאא

אבן אבס אבע אבף אבץ אבק אבר אבש אבת אבא אבב

אגס אגע אגף אגץ אגק אגר אגש אגת אגא אגב אגג

אדע אדף אדץ אדק אדר אדש אדת אדא אדב אדג אדד

אהף אהץ אהק אהר אהש אהת אהא אהב אהג אהד אהה

אוץ אוק אור אוש אות אוא אוב אוג אוד אוה אוו

אזק אזר אזש אזת אזא אזב אזג אזד אזה אזו אזז

אחר אחש אחת אחא אחב אחג אחד אחה אחו אחז אחח

אטש אטת אטא אטב אטג אטד אטה אטו אטז אטח אטט

אית איא איב איג איד איה איו איז איח איט איי

אכא אכב אכג אכד אכה אכו אכז אכח אכט אכי אכך

א'פת שרש פנים תחתון

אאב אאג אאד אאה אאו אאז אאח אאט אאי אאך אאל

אבג אבד אבה אבו אבז אבח אבט אבי אבך אבל אבם

אגד אגה אגו אגז אגח אגט אגי אגך אגל אגם אגן

אדה אדו אדז אדח אדט אדי אדך אדל אדם אדן אדס

אהו אהז אהח אהט אהי אהך אהל אהם אהן אהס אהע

אוז אוח אוט אוי אוך אול אום און אוס אוע אוף

אזח אזט אזי אזך אזל אזם אזן אזס אזע אזף אזץ

אחט אחי אחך אחל אחם אחן אחס אחע אחף אחץ אחק

אטי אטך אטל אטם אטן אטס אטע אטף אטץ אטק אטר

איך איל אים אין איס איע איף איץ איק איר איש

אכל אכם אכן אכס אכע אכף אכץ אכק אכר אכש אכת
א'את שרש אחור תחתון

אלם אלן אלס אלע אלף אלץ אלק אלר אלש אלת אלא

אמן אמס אמע אמף אמץ אמק אמר אמש אמת אמא אמב

אנס אנע אנף אנץ אנק אנר אנש אנת אנא אנב אנג

אסע אסף אסץ אסק אסר אסש אסת אסא אסב אסג אסד

אעף אעץ אעק אער אעש אעת אעא אעב אעג אעד אעה

אפץ אפק אפר אפש אפת אפא אפב אפג אפד אפה אפו

אצק אצר אצש אצת אצא אצב אצג אצד אצה אצו אצז

אקר אקש אקת אקא אקב אקג אקד אקה אקו אקז אקח

ארש ארת ארא ארב ארג ארד ארה ארו ארז ארח ארט

אשת אשא אשב אשג אשד אשה אשו אשז אשח אשט אשי

אתא אתב אתג אתד אתה אתו אתז אתח אתט אתי אתך

א'אע שרש אחור עליון

אלב אלג אלד אלה אלו אלז אלח אלט אלי אלך אלל

אמג אמד אמה אמו אמז אמח אמט אמי אמך אמל אמם

אנד אנה אנו אנז אנח אנט אני אנך אנל אנם אנן

אסה אסו אסז אסח אסט אסי אסך אסל אסם אסן אסס

אעו אעז אעח אעט אעי אעך אעל אעם אען אעס אעע

אפז אפח אפט אפי אפך אפל אפם אפן אפס אפע אפף

אצח אצט אצי אצך אצל אצם אצן אצס אצע אצף אצץ

אקט אקי אקך אקל אקם אקן אקס אקע אקף אקץ אקק

ארי ארך ארל ארם ארן ארס ארע ארף ארץ ארק ארר

אשך אשל אשם אשן אשס אשע אשף אשץ אשק אשר אשש

אתל אתם אתן אתס אתע אתף אתץ אתק אתר אתש אתת

ב'פע שרש פנים עליון

בבן בבס בבע בבף בבץ בבק בבר בבש בבת בבא בבב

בגס בגע בגף בגץ בגק בגר בגש בגת בגא בגב בגג

בדע בדף בדץ בדק בדר בדש בדת בדא בדב בדג בדד

בהף בהץ בהק בהר בהש בהת בהא בהב בהג בהד בהה

בוץ בוק בור בוש בות בוא בוב בוג בוד בוה בוו

בזק בזר בזש בזת בזא בזב בזג בזד בזה בזו בזז

בחר בחש בחת בחא בחב בחג בחד בחה בחו בחז בחח

בטש בטת בטא בטב בטג בטד בטה בטו בטז בטח בטט

בית ביא ביב ביג ביד ביה ביו ביז ביח ביט ביי

בכא בכב בכג בכד בכה בכו בכז בכח בכט בכי בכך

בלב בלג בלד בלה בלו בלז בלח בלט בלי בלך בלל

ב'פת שרש פנים תחתון

בבג בבד בבה בבו בבז בבח בבט בבי בבך בבל בבם

בגד בגה בגו בגז בגח בגט בגי בגך בגל בגם בגן

בדה בדו בדז בדח בדט בדי בדך בדל בדם בדן בדס

בהו בהז בהח בהט בהי בהך בהל בהם בהן בהס בהע

בוז בוח בוט בוי בוך בול בום בון בוס בוע בוף

בזח בזט בזי בזך בזל בזם בזן בזס בזע בזף בזץ

בחט בחי בחך בחל בחם בחן בחס בחע בחף בחץ בחק

בטי בטך בטל בטם בטן בטס בטע בטף בטץ בטק בטר

ביך ביל בים בין ביס ביע ביף ביץ ביק ביר ביש

בכל בכם בכן בכס בכע בכף בכץ בכק בכר בכש בכת

בלם בלן בלס בלע בלף בלץ בלק בלר בלש בלת בלא
ב'את שרש אחור תחתון

במן גמס במע במף במץ במק במר במש במת במא במב

בנס בנע בנף בנץ בנק בנר בנש בנת בנא בנב בנג

בסע בסף בסץ בסק בסר בסש בסת בסא בסב בסג בסד

בעף בעץ בעק בער בעש בעת בעא בעב בעג בעד בעה

בפץ בפק בפר בפש בפת בפא בפב בפג בפד בפה בפו

בצק בצר בצש בצת בצא בצב בצג בצד בצה בצו בצז

בקר בקש בקת בקא בקב בקג בקד בקה בקו בקז בקח

ברש ברת ברא ברב ברג ברד ברה ברו ברז ברח ברט

בשת בשא בשב בשג בשד בשה בשו בשז בשח בשט בשי

בתא בתב בתג בתד בתה בתו בתז בתח בתט בתי בתך

באב באג באד באה באו באז באח באט באי באך באל

ב'אע שרש אחור עליון

במג במד במה במו במז במח במט במי במך במל במם

בנד בנה בנו בנז בנח בנט בני בנך בנל בנם בנן

בסה בסו בסז בסח בסט בסי בסך בסל בסם בסן בסס

בעו בעז בעח בעט בעי בעך בעל בעם בען בעס בעע

בפז בפח בפט בפי בפך בפל בפם בפן בפס בפע בפף

בצח בצט בצי בצך בצל בצם בצן בצס בצע בצף בצץ

בקט בקי בקך בקל בקם בקן בקס בקע בקף בקץ בקק

ברי ברך ברל ברם ברן ברס ברע ברף ברץ ברק ברר

בשך בשל בשם בשן בשס בשע בשף בשץ בשק בשר בשש

בתל בתם בתן בתס בתע בתף בתץ בתק בתר בתש בתת

באם באן באס באע באף באץ באק באר באש באת באא
ג'פע שרש פנים עליון

גגס גגע גגף גגץ גגק גגר גגש גגת גגא גגב גגג

גדע גדף גדץ גדק גדר גדש גדת גדא גדב גדג גדד

גהף גהץ גהק גהר גהש גהת גהא גהב גהג גהד גהה

גוץ גוק גור גוש גות גוא גוב גוג גוד גוה גוו

גזק גזר גזש גזת גזא גזב גזג גזד גזה גזו גזז

גחר גחש גחת גחא גחב גחג גחד גחה גחו גחז גחח

גטש גטת גטא גטב גטג גטד גטה גטו גטז גטח גטט

גית גיא גיב גיג גיד גיה גיו גיז גיח גיט גיי

גכא גכב גכג גכד גכה גכו גכז גכח גכט גכי גכך

גלב גלג גלד גלה גלו גלז גלח גלט גלי גלך גלל

גמג גמד גמה גמו גמז גמח גמט גמי גמך גמל גמם

ג'פת שרש פנים תחתון

גגד גגה גגו גגז גגח גגט גגי גגך גגל גגם גגן

גדה גדו גדז גדח גדט גדי גדך גדל גדם גדן גדס

גהו גהז גהח גהט גהי גהך גהל גהם גהן גהס גהע

גוז גוח גוט גוי גוך גול גום גון גוס גוע גוף

גזח גזט גזי גזך גזל גזם גזן גזס גזע גזף גזץ

גחט גחי גחך גחל גחם גחן גחס גחע גחף גחץ גחק

גטי גטך גטל גטם גטן גטס גטע גטף גטץ גטק גטר

גיך גיל גים גין גיס גיע גיף גיץ גיק גיר גיש

גכל גכם גכן גכס גכע גכף גכץ גכק גכר גכש גכת

גלם גלן גלס גלע גלף גלץ גלק גלר גלש גלת גלא

גמן גמס גמע גמף גמץ גמק גמר גמש גמת גמא גמב
ג'את שרש אחור תחתון

גנס גנע גנף גנץ גנק גנר גנש גנת גנא גנב גנג

גסע גסף גסץ גסק גסר גסש גסת גסא גסב גסג גסד

געף געץ געק גער געש געת געא געב געג געד געה

גפץ גפק גפר גפש גפת גפא גפב גפג גפד גפה גפו

גצק גצר גצש גצת גצא גצב גצג גצד גצה גצו גצז

גקר גקש גקת גקא גקב גקג גקד גקה גקו גקז גקח

גרש גרת גרא גרב גרג גרד גרה גרו גרז גרח גרט

גשת גשא גשב גשג גשד גשה גשו גשז גשח גשט גשי

גתא גתב גתג גתד גתה גתו גתז גתח גתט גתי גתך

גאב גאג גאד גאה גאו גאז גאח גאט גאי גאך גאל

גבג גבד גבה גבו גבז גבח גבט גבי גבך גבל גבם

ג'אע שרש אחור עליון

גנד גנה גנו גנז גנח גנט גני גנך גנל גנם גנן

גסה גסו גסז גסח גסט גסי גסך גסל גסם גסן גסס

געו געז געח געט געי געך געל געם גען געס געע

גפז גפח גפט גפי גפך גפל גפם גפן גפס גפע גפף

גצח גצט גצי גצך גצל גצם גצן גצס גצע גצף גצץ

גקט גקי גקך גקל גקם גקן גקס גקע גקף גקץ גקק

גרי גרך גרל גרם גרן גרס גרע גרף גרץ גרק גרר

גשך גשל גשם גשן גשס גשע גשף גשץ גשק גשר גשש

גתל גתם גתן גתס גתע גתף גתץ גתק גתר גתש גתת

גאם גאן גאס גאע גאף גאץ גאק גאר גאש גאת גאא

גבן גבס גבע גבף גבץ גבק גבר גבש גבת גבא גבב
ד'פע שרש פנים עליון

דדע דדף דדץ דדק דדר דדש דדת דדא דדב דדג דדד

דהף דהץ דהק דהר דהש דהת דהא דהב דהג דהד דהה

דוץ דוק דור דוש דות דוא דוב דוג דוד דוה דוו

דזק דזר דזש דזת דזא דזב דזג דזד דזה דזו דזז

דחר דחש דחת דחא דחב דחג דחד דחה דחו דחז דחח

דטש דטת דטא דטב דטג דטד דטה דטו דטז דטח דטט

דית דיא דיב דיג דיד דיה דיו דיז דיח דיט דיי

דכא דכב דכג דכד דכה דכו דכז דכח דכט דכי דכך

דלב דלג דלד דלה דלו דלז דלח דלט דלי דלך גלל

דמג דמד דמה דמו דמז דמח דמט דמי דמך גמל גמם

דנד דנה דנו דנז דנח דנט דני דנך דנל דנם דנע

ד'פת שרש פנים תחתון

דדה דדו דדז דדח דדט דדי דדך דדל דדם דדן דדס

דהו דהז דהח דהט דהי דהך דהל דהם דהן דהס דהע

דוז דוח דוט דוי דוך דול דום דון דוס דוע דוף

דזח דזט דזי דזך דזל דזם דזן דזס דזע דזף דזץ

דחט דחי דחך דחל דחם דחן דחס דחע דחף דחץ דחק

דטי דטך דטל דטם דטן דטס דטע דטף דטץ דטק דטר

דיך דיל דים דין דיס דיע דיף דיץ דיק דיר דיש

דכל דכם דכן דכס דכע דכף דכץ דכק דכר דכש דכת

דלם דלן דלס דלע דלף דלץ דלק דלר דלש דלת דלא

דמן דמס דמע דמף דמץ דמק דמר דמש דמת דמא דמב

דנס דנע דנף דנץ דנק דנר דנש דנת דנא דנב דנג
ד'את שרש אחור תחתון

דסע דסף דסץ דסק דסר דסש דסת דסא דסב דסג דסד

דעף דעץ דעק דער דעש דעת דעא דעב דעג דעד דעה

דפץ דפק דפר דפש דפת דפא דפב דפג דפד דפה דפו

דצק דצר דצש דצת דצא דצב דצג דצד דצה דצו דצז

דקר דקש דקת דקא דקב דקג דקד דקה דקו דקז דקח

דרש דרת דרא דרב דרג דרד דרה דרו דרז דרח דרט

דשת דשא דשב דשג דשד דשה דשו דשז דשח דשט דשי

דתא דתב דתג דתד דתה דתו דתז דתח דתט דתי דתך

דאב דאג דאד דאה דאו דאז דאח דאט דאי דאך גאל

דבג דבד דבה דבו דבז דבח דבט דבי דבך גבל גבם

דגד דגה דגו דגז דגח דגט דגי דגך דגל דגם דגע

ד'אע שרש אחור עליון

דסה דסו דסז דסח דסט דסי דסך דסל דסם דסן דסס

דעו דעז דעח דעט דעי דעך דעל דעם דען דעס דעע

דפז דפח דפט דפי דפך דפל דפם דפן דפס דפע דפף

דצח דצט דצי דצך דצל דצם דצן דצס דצע דצף דצץ

דקט דקי דקך דקל דקם דקן דקס דקע דקף דקץ דקק

דרי דרך דרל דרם דרן דרס דרע דרף דרץ דרק דרר

דשך דשל דשם דשן דשס דשע דשף דשץ דשק דשר דשש

דתל דתם דתן דתס דתע דתף דתץ דתק דתר דתש דתת

דאם דאן דאס דאע דאף דאץ דאק דאר דאש דאת דאא

דבן דבס דבע דבף דבץ דבק דבר דבש דבת דבא דבב

דגס דגע דגף דגץ דגק דגר דגש דגת דגא דגב דגג
ה'פע שרש פנים עליון

ההף ההץ ההק ההר ההש ההת ההא ההב ההג ההד ההה

הוץ הוק הור הוש הות הוא הוב הוג הוד הוה הוו

הזק הזר הזש הזת הזא הזב הזג הזד הזה הזו הזז

החר חזש החת החא החב החג החד החה החו החז החח

חטש הטת הטא הטב הטג הטד הטה הטו הטז הטח הטט

הית היא היב היג היד היה היו היז היח היט היי

הכא הכב הכג הכד הכה הכו הכז הכח הכט הכי הכך

הלב הלג הלד הלה הלו הלז הלח הלט הלי הלך הלל

המג המד המה המו המז המח המט המי המך המל המם

הנד הנה הנו הנז הנח הנט הני הנך הנל הנם הנן

הסה הסו הסז הסח הסט הסי הסך הסל הסם הסן הסס

ה'פת שרש פנים תחתון

ההו ההז ההח ההט ההי ההך ההל ההם ההן ההס ההע

הוז הוח הוט הוי הוך הול הום הון הוס הוע הוף

הזח הזט הזי הזך הזל הזם הזן הזס הזע הזף הזץ

החט החי החך החל החם החן החס החע החף החץ החק

הטי הטך הטל הטם הטן הטס הטע הטף הטץ הטק הטר

היך היל הים הין היס היע היף היץ היק היר היש

הכל הכם הכן הכס הכע הכף הכץ הכק הכר הכש הכת

הלם הלן הלס הלע הלף הלץ הלק הלר הלש הלת הלא

המן המס המע המף המץ המק המר המש המת המא המב

הנס הנע הנף הנץ הנק הנר הנש הנת הנא הנב הנג

הסע הסף הסץ הסק הסר הסש הסת הסא הסב הסג הסד
ה'את שרש אחור תחתון

העף העץ העק הער העש העת העא העב העג העד העה

הפץ הפק הפר הפש הפת הפא הפב הפג הפד הפה הפו

הצק הצר הצש הצת הצא הצב הצג הצד הצה הצו הצז

הקר חקש הקת הקא הקב הקג הקד הקה הקו הקז הקח

חרש הרת הרא הרב הרג הרד הרה הרו הרז הרח הרט

השת השא השב השג השד השה השו השז השח השט השי

התא התב התג התד התה התו התז התח התט התי התך

האב האג האד האה האו האז האח האט האי האך האל

הבג הבד הבה הבו הבז הבח הבט הבי הבך הבל הבם

הגד הגה הגו הגז הגח הגט הגי הגך הגל הגם הגן

הדה הדו הדז הדח הדט הדי הדך הדל הדם הדן הדס

ה'אע שרש אחור עליון

העו העז העח העט העי העך העל העם הען העס העע

הפז הפח הפט הפי הפך הפל הפם הפן הפס הפע הפף

הצח הצט הצי הצך הצל הצם הצן הצס הצע הצף הצץ

הקט הקי הקך הקל הקם הקן הקס הקע הקף הקץ הקק

הרי הרך הרל הרם הרן הרס הרע הרף הרץ הרק הרר

השך השל השם השן השס השע השף השץ השק השר השש

התל התם התן התס התע התף התץ התק התר התש התת

האם האן האס האע האף האץ האק האר האש האת האא

הבן הבס הבע הבף הבץ הבק הבר הבש הבת הבא הבב

הגס הגע הגף הגץ הגק הגר הגש הגת הגא הגב הגג

הדע הדף הדץ הדק הדר הדש הדת הדא הדב הדג הדד
ו'פע שרש פנים עליון

ווץ ווק וור ווש וות ווא ווב ווג ווד ווה ווו

וזק וזר וזש וזת וזא וזב וזג וזד וזה וזו וזז

וחר וחש וחת וחא וחב וחג וחד וחה וחו וחז וחח

וטש וטת וטא וטב וטג וטד וטה וטו וטז וטח וטט

וית ויא ויב ויג ויד ויה ויו ויז ויח ויט ויי

וכא וכב וכג וכד וכה וכו וכז וכח וכט וכי וכך

ולב ולג ולד ולה ולו ולז ולח ולט ולי ולך ולל

ומג ומד ומה ומו ומז ומח ומט ומי ומך ומל ומם

ונד ונה ונו ונז ונח ונט וני ונך ונל ונם ונן

וסה וסו וסז וסח וסט וסי וסך וסל וסם וסן וסס

ועו ועז ועח ועט ועי ועך ועל ועם וען ועס ועע

ו'פת שרש פנים תחתון

ווז ווח ווט ווי ווך וול וום וון ווס ווע ווף

וזח וזט וזי וזך וזל וזם וזן וזס וזע וזף וזץ

וחט וחי וחך וחל וחם וחן וחס וחע וחף וחץ וחק

וטי וטך וטל וטם וטן וטס וטע וטף וטץ וטק וטר

ויך ויל וים וין ויס ויע ויף ויץ ויק ויר ויש

וכל וכם וכן וכס וכע וכף וכץ וכק וכר וכש וכת

ולם ולן ולס ולע ולף ולץ ולק ולר ולש ולת ולא

ומן ומס ומע ומף ומץ ומק ומר ומש ומת ומא ומב

ונס ונע ונף ונץ ונק ונר ונש ונת ונא ונב פנג

וסע וסף וסץ וסק וסר וסש וסת וסא וסב פסג וסד

ועף ועץ ועק וער ועש ועת ועא ועב פעג ועד ועה
ו'את שרש אחור תחתון

ופץ ופק ופר ופש ופת ופא ופב ופג ופד ופה ופו

וצק וצר וצש וצת וצא וצב וצג וצד וצה וצו וצז

וקר וקש וקת וקא וקב וקג וקד וקה וקו וקז וקח

ורש ורת ורא ורב ורג ורד ורה ורו ורז ורח ורט

ושת ושא ושב ושג ושד ושה ושו ושז ושח ושט ושי

ותא ותב ותג ותד ותה ותו ותז ותח ותט ותי ותך

ואב ואג ואד ואה ואו ואז ואח ואט ואי ואך ואל

ובג ובד ובה ובו ובז ובח ובט ובי ובך ובל ובם

וגד וגה וגו וגז וגח וגט וגי וגך וגל וגם וגן

ודה ודו ודז ודח ודט ודי ודך ודל ודם ודן ודס

והו והז והח והט והי והך והל והם והן והס והע

ו'אע שרש אחור עליון

ופז ופח ופט ופי ופך ופל ופם ופן ופס ופע ופף

וצח וצט וצי וצך וצל וצם וצן וצס וצע וצף וצץ

וקט וקי וקך וקל וקם וקן וקס וקע וקף וקץ וקק

ורי ורך ורל ורם ורן ורס ורע ורף ורץ ורק ורר

ושך ושל ושם ושן ושס ושע ושף ושץ ושק ושר ושש

ותל ותם ותן ותס ותע ותף ותץ ותק ותר ותש ותת

ואם ואן ואס ואע ואף ואץ ואק ואר ואש ואת ואא

ובן ובס ובע ובף ובץ ובק ובר ובש ובת ובא ובב

וגס וגע וגף וגץ וגק וגר וגש וגת וגא וגב פגג

ודע ודף ודץ ודק ודר ודש ודת ודא ודב פדג ודד

והף והץ והק והר והש והת והא והב פהג והד והה
ז'פע שרש פנים עליון

זזק זזר זזש זזת זזא זזב זזג זזד זזה זזו זזז

זחר זחש זחת זחא זחב זחג זחד זחה זחו זחז זחח

זטש זטת זטא זטב זטג זטד זטה זטו זטז זטח זטט

זית זיא זיב זיג זיד זיה זיו זיז זיח זיט זיי

זכא זכב זכג זכד זכה זכו זכז זכח זכט זכי זכך

זלב זלג זלד זלה זלו זלז זלח זלט זלי זלך זלל

זמג זמד זמה זמו זמז זמח זמט זמי זמך זמל זמם

זנד זנה זנו זנז זנח זנט זני זנך זנל זנם זנן

זסה זסו זסז זסח זסט זסי זסך זסל זסם זסן זסס

זעו זעז זעח זעט זעי זעך זעל זעם זען זעס זעע

זפז זפח זפט זפי זפך זפל זפם זפן זפס זפע זפף

ז'פת שרש פנים תחתון

זזח זזט זזי זזך זזל זזם זזן זזס זזע זזף זזץ

זחט זחי זחך זחל זחם זחן זחס זחע זחף זחץ זחק

זטי זטך זטל זטם זטן זטס זטע זטף זטץ זטק זטר

זיך זיל זים זין זיס זיע זיף זיץ זיק זיר זיש

זכל זכם זכן זכס זכע זכף זכץ זכק זכר זכש זכת

זלם זלן זלס זלע זלף זלץ זלק זלר זלש זלת זלא

זמן זמס זמע זמף זמץ זמק זמר זמש זמת זמא זמב

זנס זנע זנף זנץ זנק זנר זנש זנת זנא זנב זנג

זסע זסף זסץ זסק זסר זסש זסת זסא זסב זסג זסד

זעף זעץ זעק זער זעש זעת זעא זעב זעג זעד זעה

זפץ זפק זפר זפש זפת זפא זפב זפג זפד זפה זפו
ז'את שרש אחור תחתון

זצק זצר זצש זצת זצא זצב זצג זצד זצה זצו זצז

זקר זקש זקת זקא זקב זקג זקד זקה זקו זקז זקח

זרש זרת זרא זרב זרג זרד זרה זרו זרז זרח זרט

זשת זשא זשב זשג זשד זשה זשו זשז זשח זשט זשי

זתא זתב זתג זתד זתה זתו זתז זתח זתט זתי זתך

זאב זאג זאד זאה זאו זאז זאח זאט זאי זאך זאל

זבג זבד זבה זבו זבז זבח זבט זבי זבך זבל זבם

זגד זגה זגו זגז זגח זגט זגי זגך זגל זגם זגן

זדה זדו זדז זדח זדט זדי זדך זדל זדם זדן זדס

זהו זהז זהח זהט זהי זהך זהל זהם זהן זהס זהע

זוז זוח זוט זוי זוך זול זום זון זוס זוע זוף

ז'אע שרש אחור תחתון

זצח זצט זצי זצך זצל זצם זצן זצס זצע זצף זצץ

זקט זקי זקך זקל זקם זקן זקס זקע זקף זקץ זקק

זרי זרך זרל זרם זרן זרס זרע זרף זרץ זרק זרר

זשך זשל זשם זשן זשס זשע זשף זשץ זשק זשר זשש

זתל זתם זתן זתס זתע זתף זתץ זתק זתר זתש זתת

זאם זאן זאס זאע זאף זאץ זאק זאר זאש זאת זאא

זבן זבס זבע זבף זבץ זבק זבר זבש זבת זבא זבב

זגס זגע זגף זגץ זגק זגר זגש זגת זגא זגב זגג

זדע זדף זדץ זדק זדר זדש זדת זדא זדב זדג זדד

זהף זהץ זהק זהר זהש זהת זהא זהב זהג זהד זהה

זוץ זוק זור זוש זות זוא זוב זוג זוד זוה זוו
ח'פע שרש פנים עליון

חחר חחש חחת חחא חחב חחג חחד חחה חחו חחז חחח

חטש חטת חטא חטב חטג חטד חטה חטו חטז חטח חטט

חית חיא חיב חיג חיד חיה חיו חיז חיח חיט חיי

חכא חכב חכג חכד חכה חכו חכז חכח חכט חכי חכך

חלב חלג חלד חלה חלו חלז חלח חלט חלי חלך חלל

חמג חמד חמה חמו חמז חמח חמט חמי חמך חמל חמם

חנד חנה חנו חנז חנח חנט חני חנך חנל חנם חנן

חסה חסו חסז חסח חסט חסי חסך חסל חסם חסן חסס

חעו חעז חעח חעט חעי חעך חעל חעם חען חעס חעע

חפז חפח חפט חפי חפך חפל חפם חפן חפס חפע חפף

חצח חצט חצי חצך חצל חצם חצן חצס חצע חצף חצץ

ח'פת שרש פנים תחתון

חחט חחי חחך חחל חחם חחן חחס חחע חחף חחץ חחק

חטי חטך חטל חטם חטנ חטס חטע חטף חטץ חטק חטר

חיך חיל חים חין חיס חיע חיף חיץ חיק חיר חיש

חכל חכם חכן חכס חכע חכף חכץ חכק חכר חכש חכת

חלם חלן חלס חלע חלף חלץ חלק חלר חלש חלת חלא

חמן חמס חמע חמף חמץ חמק חמר חמש חמת חמא חמב

חנס חנע חנף חנץ חנק חנר חנש חנת חנא חנב חנג

חסע חסף חסץ חסק חסר חסש חסת חסא חסב חסג חסד

חעף חעץ חעק חער חעש חעת חעא חעב חעג חעד חעה

חפץ חפק חפר חפש חפת חפא חפב חפג חפד חפה חפו

חצק חצר חצש חצת חצא חצב חצג חצד חצה חצו חצז
ח'את שרש אחור תחתון

חקר חקש חקת חקא חקב חקג חקד חקה חקו חקז חקח

חרש חרת חרא חרב חרג חרד חרה חרו חרז חרח חרט

חשת חשא חשב חשג חשד חשה חשו חשז חשח חשט חשי

חתא חתב חתג חתד חתה חתו חתז חתח חתט חתי חתך

חאב חאג חאד חאה חאו חאז חאח חאט חאי חאך חאל

חבג חבד חבה חבו חבז חבח חבט חבי חבך חבל חבם

חגד חגה חגו חגז חגח חגט חגי חגך חגל חגם חגן

חדה חדו חדז חדח חדט חדי חדך חדל חדם חדן חדס

חהו חהז חהח חהט חהי חהך חהל חהם חהן חהס חהע

חוז חוח חוט חוי חוך חול חום חון חוס חוע חוף

חזח חזט חזי חזך חזל חזם חזן חזס חזע חזף חזץ

ח'אע שרש אחור עליון

חקט חקי חקך חקל חקם חקן חקס חקע חקף חקץ חקק

חרי חרך חרל חרם חרן חרס חרע חרף חרץ חרק חרר

חשך חשל חשם חשן חשס חשע חשף חשץ חשק חשר חשש

חתל חתם חתן חתס חתע חתף חתץ חתק חתר חתש חתת

חאם חאן חאס חאע חאף חאץ חאק חאר חאש חאת חאא

חבן חבס חבע חבף חבץ חבק חבר חבש חבת חבא חבב

חגס חגע חגף חגץ חגק חגר חגש חגת חגא חגב חגג

חדע חדף חדץ חדק חדר חדש חדת חדא חדב חדג חדד

חהף חהץ חהק חהר חהש חהת חהא חהב חהג חהד חהה

חוץ חוק חור חוש חות חוא חוב חוג חוד חוה חוו

חזק חזר חזש חזת חזא חזב חזג חזד חזה חזו חזז
ט'פע שרש פנים עליון

טטש טטת טטא טטב טטג טטד טטה טטו טטז טטח טטט

טית טיא טיב טיג טיד טיה טיו טיז טיח טיט טיי

טכא טכב טכג טכד טכה טכו טכז טכח טכט טכי טכך

טלב טלג טלד טלה טלו טלז טלח טלט טלי טלך טלל

טמג טמד טמה טמו טמז טמח טמט טמי טמך טמל טמם

טנד טנה טנו טנז טנח טנט טני טנך טנל טנם טנן

טסה טסו טסז טסח טסט טסי טסך טסל טסם טסן טסס

טעו טעז טעח טעט טעי טעך טעל טעם טען טעס טעע

טפז טפח טפט טפי טפך טפל טפם טפן טפס טפע טפף

טצח טצט טצי טצך טצל טצם טצן טצס טצע טצף טצץ

טקט טקי טקך טקל טקם טקן טקס טקע טקף טקץ טקק

ט'פת שרש פנים תחתון

טטי טטך טטל טטם טטן טטס טטע טטף טטץ טטק טטר

טיך טיל טים טין טיס טיע טיף טיץ טיק טיר טיש

טכל טכם טכן טכס טכע טכף טכץ טכק טכר טכש טכת

טלם טלן טלס טלע טלף טלץ טלק טלר טלש טלת טלא

טמן טמס טמע טמף טמץ טמק טמר טמש טמת טמא טמב

טנס טנע טנף טנץ טנק טנר טנש טנת טנא טנב טנג

טסע טסף טסץ טסק טסר טסש טסת טסא טסב טסג טסד

טעף טעץ טעק טער טעש טעת טעא טעב טעג טעד טעה

טפץ טפק טפר טפש טפת טפא טפב טפג טפד טפה טפו

טצק טצר טצש טצת טצא טצב טצג טצד טצה טצו טצז

טקר טקש טקת טקא טקב טקג טקד טקה טקו טקז טקח
ט'את שרש אחור תחתון

טרש טרת טרא טרב טרג טרד טרה טרו טרז טרח טרט

טשת טשא טשב טשג טשד טשה טשו טשז טשח טשט טשי

טתא טתב טתג טתד טתה טתו טתז טתח טתט טתי טתך

טאב טאג טאד טאה טאו טאז טאח טאט טאי טאך טאל

טבג טבד טבה טבו טבז טבח טבט טבי טבך טבל טבם

טגד טגה טגו טגז טגח טגט טגי טגך טגל טגם טגן

טדה טדו טדז טדח טדט טדי טדך טדל טדם טדן טדס

טהו טהז טהח טהט טהי טהך טהל טהם טהן טהס טהע

טוז טוח טוט טוי טוך טול טום טון טוס טוע טוף

טזח טזט טזי טזך טזל טזם טזן טזס טזע טזף טזץ

טחט טחי טחך טחל טחם טחן טחס טחע טחף טחץ טחק

ט'אע שרש אחור עליון

טרי טרך טרל טרם טרן טרס טרע טרף טרץ טרק טרר

טשך טשל טשם טשן טשס טשע טשף טשץ טשק טשר טשש

טתל טתם טתן טתס טתע טתף טתץ טתק טתר טתש טתת

טאם טאן טאס טאע טאף טאץ טאק טאר טאש טאת טאא

טבן טבס טבע טבף טבץ טבק טבר טבש טבת טבא טבב

טגס טגע טגף טגץ טגק טגר טגש טגת טגא טגב טגג

טדע טדף טדץ טדק טדר טדש טדת טדא טדב טדג טדד

טהף טהץ טהק טהר טהש טהת טהא טהב טהג טהד טהה

טוץ טוק טור טוש טות טוא טוב טוג טוד טוה טוו

טזק טזר טזש טזת טזא טזב טזג טזד טזה טזו טזז

טחר טחש טחת טחא טחב טחג טחד טחה טחו טחז טחח
י'פע שרש פנים עךיון

יית ייא ייב ייג ייד ייה ייו ייז ייח ייט ייי

יכא יכב יכג יכד יכה יכו יכז יכח יכט יכי יכך

ילב ילג ילד ילה ילו ילז ילח ילט ילי ילך ילל

ימג ימד ימה ימו ימז ימח ימט ימי ימך ימל ימם

ינד ינה ינו ינז ינח ינט יני ינך ינל ינם ינן

יסה יסו יסז יסח יסט יסי יסך יסל יסם יסן יסס

יעו יעז יעח יעט יעי יעך יעל יעם יען יעס יעע

יפז יפח יפט יפי יפך יפל יפם יפן יפס יפע יפף

יצח יצט יצי יצך יצל יצם יצן יצס יצע יצף יצץ

יקט יקי יקך יקל יקם יקן יקס יקע יקף יקץ יקק

ירי ירך ירל ירם ירן ירס ירע ירף ירץ ירק ירר

י'פת שרש פנים תחתון

ייך ייל יים יין ייס ייע ייף ייץ ייק ייר ייש

יכל יכם יכן יכס יכע יכף יכץ יכק יכר יכש יכת

ילם ילן ילס ילע ילף ילץ ילק ילר ילש ילת ילא

ימן ימס ימע ימף ימץ ימק ימר ימש ימת ימא ימב

ינס ינע ינף ינץ ינק ינר ינש ינת ינא ינב ינג

יסע יסף יסץ יסק יסר יסש יסת יסא יסב יסג יסד

יעף יעץ יעק יער יעש יעת יעא יעב יעג יעד יעה

יפץ יפק יפר יפש יפת יפא יפב יפג יפד יפה יפו

יצק יצר יצש יצת יצא יצב יצג יצד יצה יצו יצז

יקר יקש יקת יקא יקב יקג יקד יקה יקו יקז יקח

ירש ירת ירא ירב ירג ירד ירה ירו ירז ירח ירט
י'את שרש אחור תחתון

ישת ישא ישב ישג ישד ישה ישו ישז ישח ישט ישי

יתא יתב יתג יתד יתה יתו יתז יתח יתט יתי יתך

יאב יאג יאד יאה יאו יאז יאח יאט יאי יאך יאל

יבג יבד יבה יבו יבז יבח יבט יבי יבך יבל יבם

יגד יגה יגו יגז יגח יגט יגי יגך יגל יגם יגן

ידה ידו ידז ידח ידט ידי ידך ידל ידם ידן ידס

יהו יהז יהח יהט יהי יהך יהל יהם יהן יהס יהע

יוז יוח יוט יוי יוך יול יום יון יוס יוע יוף

יזח יזט יזי יזך יזל יזם יזן יזס יזע יזף יזץ

יחט יחי יחך יחל יחם יחן יחס יחע יחף יחץ יחק

יטי יטך יטל יטם יטן יטס יטע יטף יטץ יטק יטר

י'אע שרש אחור עליון

ישך ישל ישם ישן ישס ישע ישף ישץ ישק ישר ישש

יתל יתם יתן יתס יתע יתף יתץ יתק יתר יתש יתת

יאם יאן יאס יאע יאף יאץ יאק יאר יאש יאת יאא

יבן יבס יבע יבף יבץ יבק יבר יבש יבת יבא יבב

יגס יגע יגף יגץ יגק יגר יגש יגת יגא יגב יגג

ידע ידף ידץ ידק ידר ידש ידת ידא ידב ידג ידד

יהף יהץ יהק יהר יהש יהת יהא יהב יהג יהד יהה

יוץ יוק יור יוש יות יוא יוב יוג יוד יוה יוו

יזק יזר יזש יזת יזא יזב יזג יזד יזה יזו יזז

יחר יחש יחת יחא יחב יחג יחד יחה יחו יחז יחח

יטש יטת יטא יטב יטג יטד יטה יטו יטז יטח יטט
כ'פע שרש פנים עליון

ככא ככב ככג ככד ככה ככו ככז ככח ככט ככי כככ

כלב כלג כלד כלה כלו כלז כלח כלט כלי כלכ כלל

כמג כמד כמה כמו כמז כמח כמט כמי כמכ כמל כמם

כנד כנה כנו כנז כנח כנט כני כנכ כנל כנם כנן

כסה כסו כסז כסח כסט כסי כסכ כסל כסם כסן כסס

כעו כעז כעח כעט כעי כעך כעל כעם כען כעס כעע

כפז כפח כפט כפי כפך כפל כפם כפן כפס כפע כפף

כצח כצט כצי כצך כצל כצם כצן כצס כצע כצף כצץ

כקט כקי כקך כקל כקם כקן כקס כקע כקף כקץ כקק

כרי כרך כרל כרם כרן כרס כרע כרף כרץ כרק כרר

כשך כשל כשם כשן כשס כשע כשף כשץ כשק כשר כשש

כ'פת שרש פנים תחתון

ככל ככם ככן ככס ככע ככף ככץ ככק ככר ככש ככת

כלם כלן כלס כלע כלף כלץ כלק כלר כלש כלת כלא

כמן כמס כמע כמף כמץ כמק כמר כמש כמת כמא כמב

כנס כנע כנף כנץ כנק כנר כנש כנת כנא כנב כנג

כסע כסף כסץ כסק כסר כסש כסת כסא כסב כסג כסד

כעף כעץ כעק כער כעש כעת כעא כעב כעג כעד כעה

כפץ כפק כפר כפש כפת כפא כפב כפג כפד כפה כפו

כצק כצר כצש כצת כצא כצב כצג כצד כצה כצו כצז

כקר כקש כקת כקא כקב כקג כקד כקה כקו כקז כקח

כרש כרת כרא כרב כרג כרד כרה כרו כרז כרח כרט

כשת כשא כשב כשג כשד כשה כשו כשז כשח כשט כשי
כ'את שרש אחור תחתון

כתא כתב כתג כתד כתה כתו כתז כתח כתט כתי כתכ

כאב כאג כאד כאה כאו כאז כאח כאט כאי כאכ כאל

כבג כבד כבה כבו כבז כבח כבט כבי כבכ כבל כבם

כגד כגה כגו כגז כגח כגט כגי כגכ כגל כגם כגן

כדה כדו כדז כדח כדט כדי כדכ כדל כדם כדן כדס

כהו כהז כהח כהט כהי כהך כהל כהם כהן כהס כהע

כוז כוח כוט כוי כוך כול כום כון כוס כוע כוף

כזח כזט כזי כזך כזל כזם כזן כזס כזע כזף כזץ

כחט כחי כחך כחל כחם כחן כחס כחע כחף כחץ כחק

כטי כטך כטל כטם כטן כטס כטע כטף כטץ כטק כטר

כיך כיל כים כין כיס כיע כיף כיץ כיק כיר כיש

כ'אע שרש אחור עליון

כתל כתם כתן כתס כתע כתף כתץ כתק כתר כתש כתת

כאם כאן כאס כאע כאף כאץ כאק כאר כאש כאת כאא

כבן כבס כבע כבף כבץ כבק כבר כבש כבת כבא כבב

כגס כגע כגף כגץ כגק כגר כגש כגת כגא כגב כגג

כדע כדף כדץ כדק כדר כדש כדת כדא כדב כדג כדד

כהף כהץ כהק כהר כהש כהת כהא כהב כהג כהד כהה

כוץ כוק כור כוש כות כוא כוב כוג כוד כוה כוו

כזק כזר כזש כזת כזא כזב כזג כזד כזה כזו כזז

כחר כחש כחת כחא כחב כחג כחד כחה כחו כחז כחח

כטש כטת כטא כטב כטג כטד כטה כטו כטז כטח כטט

כית כיא כיב כיג כיד כיה כיו כיז כיח כיט כיי
ל'פע שרש פנים עליון

ללב ללג ללד ללה ללו ללז ללח ללט ללי ללך ללל

למג למד למה למו למז למח למט למי למך למל למם

לנד לנה לנו לנז לנח לנט לני לנך לנל לנם לנן

לסה לסו לסז לסח לסט לסי לסך לסל לסם לסן לסס

לעו לעז לעח לעט לעי לעך לעל לעם לען לעס לעע

לפז לפח לפט לפי לפך לפל לפם לפן לפס לפע לפף

לצח לצט לצי לצך לצל לצם לצן לצס לצע לצף לצץ

לקט לקי לקך לקל לקם לקן לקס לקע לקף לקץ לקק

לרי לרך לרל לרם לרן לרס לרע לרף לרץ לרק לרר

לשך לשל לשם לשן לשס לשע לשף לשץ לשק לשר לשש

לתל לתם לתן לתס לתע לתף לתץ לתק לתר לתש לתת

ל'פת שרש פנים תחתון

ללם ללן ללס ללע ללף ללץ ללק ללר ללש ללת ללא

למן למס למע למף למץ למק למר למש למת למא למב

לנס לנע לנף לנץ לנק לנר לנש לנת לנא לנב לנג

לסע לסף לסץ לסק לסר לסש לסת לסא לסב לסג לסד

לעף לעץ לעק לער לעש לעת לעא לעב לעג לעד לעה

לפץ לפק לפר לפש לפת לפא לפב לפג לפד לפה לפו

לצק לצר לצש לצת לצא לצב לצג לצד לצה לצו לצז

לקר לקש לקת לקא לקב לקג לקד לקה לקו לקז לקח

לרש לרת לרא לרב לרג לרד לרה לרו לרז לרח לרט

לשת לשא לשב לשג לשד לשה לשו לשז לשח לשט לשי

לתא לתב לתג לתד לתה לתו לתז לתח לתט לתי לתך
ל'את שרש אחור תחתון

לאב לאג לאד לאה לאו לאז לאח לאט לאי לאך לאל

לבג לבד לבה לבו לבז לבח לבט לבי לבך לבל לבם

לגד לגה לגו לגז לגח לגט לגי לגך לגל לגם לגן

לדה לדו לדז לדח לדט לדי לדך לדל לדם לדן לדס

להו להז להח להט להי להך להל להם להן להס להע

לוז לוח לוט לוי לוך לול לום לון לוס לוע לוף

לזח לזט לזי לזך לזל לזם לזן לזס לזע לזף לזץ

לחט לחי לחך לחל לחם לחן לחס לחע לחף לחץ לחק

לטי לטך לטל לטם לטן לטס לטע לטף לטץ לטק לטר

ליך ליל לים לין ליס ליע ליף ליץ ליק ליר ליש

לכל לכם לכן לכס לכע לכף לכץ לכק לכר לכש לכת

ל'אע שרש אחור עליון

לאם לאן לאס לאע לאף לאץ לאק לאר לאש לאת לאא

לבן לבס לבע לבף לבץ לבק לבר לבש לבת לבא לבב

לגס לגע לגף לגץ לגק לגר לגש לגת לגא לגב לגג

לדע לדף לדץ לדק לדר לדש לדת לדא לדב לדג לדד

להף להץ להק להר להש להת להא להב להג להד להה

לוץ לוק לור לוש לות לוא לוב לוג לוד לוה לוו

לזק לזר לזש לזת לזא לזב לזג לזד לזה לזו לזז

לחר לחש לחת לחא לחב לחג לחד לחה לחו לחז לחח

לטש לטת לטא לטב לטג לטד לטה לטו לטז לטח לטט

לית ליא ליב ליג ליד ליה ליו ליז ליח ליט ליי

לכא לכב לכג לכד לכה לכו לכז לכח לכט לכי לכך
מ'פע שרש פנים עליון

ממג ממד ממה ממו ממז ממח ממט ממי ממך ממל ממם

מנד מנה מנו מנז מנח מנט מני מנך מנל מנם מנן

מסה מסו מסז מסח מסט מסי מסך מסל מסם מסן מסס

מעו מעז מעח מעט מעי מעך מעל מעם מען מעס מעע

מפז מפח מפט מפי מפך מפל מפם מפן מפס מפע מפף

מצח מצט מצי מצך מצל מצם מצן מצס מצע מצף מצץ

מקט מקי מקך מקל מקם מקן מקס מקע מקף מקץ מקק

מרי מרך מרל מרם מרן מרס מרע מרף מרץ מרק מרר

משך משל משם משן משס משע משף משץ משק משר משש

מתל מתם מתן מתס מתע מתף מתץ מתק מתר מתש מתת

מאם מאן מאס מאע מאף מאץ מאק מאר מאש מאת מאא

מ'פת שרש פנים תחתון

ממן ממס ממע ממף ממץ ממק ממר ממש ממת ממא ממב

מנס מנע מנף מנץ מנק מנר מנש מנת מנא מנב מנג

מסע מסף מסץ מסק מסר מסש מסת מסא מסב מסג מסד

מעף מעץ מעק מער מעש מעת מעא מעב מעג מעד מעה

מפץ מפק מפר מפש מפת מפא מפב מפג מפד מפה מפו

מצק מצר מצש מצת מצא מצב מצג מצד מצה מצו מצז

מקר מקש מקת מקא מקב מקג מקד מקה מקו מקז מקח

מרש מרת מרא מרב מרג מרד מרה מרו מרז מרח חרט

משת משא משב משג משד משה משו משז משח חשט משי

מתא מתב מתג מתד מתה מתו מתז מתח חתט מתי מתך

מאב מאג מאד מאה מאו מאז מאח חאט מאי מאך מאל
מ'את שרש אחור תחתון

מבג מבד מבה מבו מבז מבח מבט מבי מבך מבל מבם

מגד מגה מגו מגז מגח מגט מגי מגך מגל מגם מגן

מדה מדו מדז מדח מדט מדי מדך מדל מדם מדן מדס

מהו מהז מהח מהט מהי מהך מהל מהם מהן מהס מהע

מוז מוח מוט מוי מוך מול מום מון מוס מוע מוף

מזח מזט מזי מזך מזל מזם מזן מזס מזע מזף מזץ

מחט מחי מחך מחל מחם מחן מחס מחע מחף מחץ מחק

מטי מטך מטל מטם מטן מטס מטע מטף מטץ מטק מטר

מיך מיל מים מין מיס מיע מיף מיץ מיק מיר מיש

מכל מכם מכן מכס מכע מכף מכץ מכק מכר מכש מכת

מלם מלן מלס מלע מלף מלץ מלק מלר מלש מלת מלא

מ'אע שרש אחור עליון

מבן מבס מבע מבף מבץ מבק מבר מבש מבת מבא מבב

מגס מגע מגף מגץ מגק מגר מגש מגת מגא מגב מגג

מדע מדף מדץ מדק מדר מדש מדת מדא מדב מדג מדד

מהף מהץ מהק מהר מהש מהת מהא מהב מהג מהד מהה

מוץ מוק מור מוש מות מוא מוב מוג מוד מוה מוו

מזק מזר מזש מזת מזא מזב מזג מזד מזה מזו מזז

מחר מחש מחת מחא מחב מחג מחד מחה מחו מחז מחח

מטש מטת מטא מטב מטג מטד מטה מטו מטז מטח חטט

מית מיא מיב מיג מיד מיה מיו מיז מיח חיט מיי

מכא מכב מכג מכד מכה מכו מכז מכח חכט מכי מכך

מלב מלג מלד מלה מלו מלז מלח חלט מלי מלך מלל
נ'פע שרש פנים עליון

ננד ננה ננו ננז ננח ננט נני ננך ננל ננם ננן

נסה נסו נסז נסח נסט נסי נסך נסל נסם נסן נסס

נעו נעז נעח נעט נעי נעך נעל נעם נען נעס נעע

נפז נפח נפט נפי נפך נפל נפם נפן נפס נפע נפף

נצח נצט נצי נצך נצל נצם נצן נצס נצע נצף נצץ

נקט נקי נקך נקל נקם נקן נקס נקע נקף נקץ נקק

נרי נרך נרל נרם נרן נרס נרע נרף נרץ נרק נרר

נשך נשל נשם נשן נשס נשע נשף נשץ נשק נשר נשש

נתל נתם נתן נתס נתע נתף נתץ נתק נתר נתש נתת

נאם נאן נאס נאע נאף נאץ נאק נאר נאש נאת נאת

נבן נבס נבע נבף נבץ נבק נבר נבש נבת נבת נבב

נ'פת שרש פנים תחתון

ננס ננע ננף ננץ ננק ננר ננש ננת ננא ננב ננג

נסע נסף נסץ נסק נסר נסש נסת נסא נסב נסג נסד

נעף נעץ נעק נער נעש נעת נעא נעב נעג נעד נעה

נפץ נפק נפר נפש נפת נפא נפב נפג נפד נפה נפו

נצק נצר נצש נצת נצא נצב נצג נצד נצה נצו נצז

נקר נקש נקת נקא נקב נקג נקד נקה נקו נקז נקח

נרש נרת נרא נרב נרג נרד נרה נרו נרז נרח נרט

נשת נשא נשב נשג נשד נשה נשו נשז נשח נשט נשי

נתא נתב נתג נתד נתה נתו נתז נתח נתט נתי נתך

נאב נאג נאד נאה נאו נאז נאח נאט נאי נאך נאל

נבג נבד נבה נבו נבז נבח נבט נבי נבך נבל נבם
נ'את שרש אחור תחתון

נגד נגה נגו נגז נגח נגט נגי נגך נגל נגם נגן

נדה נדו נדז נדח נדט נדי נדך נדל נדם נדן נדס

נהו נהז נהח נהט נהי נהך נהל נהם נהן נהס נהע

נוז נוח נוט נוי נוך נול נום נון נוס נוע נוף

נזח נזט נזי נזך נזל נזם נזן נזס נזע נזף נזץ

נחט נחי נחך נחל נחם נחן נחס נחע נחף נחץ נחק

נטי נטך נטל נטם נטן נטס נטע נטף נטץ נטק נטר

ניך ניל נים נין ניס ניע ניף ניץ ניק ניר ניש

נכל נכם נכן נכס נכע נכף נכץ נכק נכר נכש נכת

נלם נלן נלס נלע נלף נלץ נלק נלר נלש נלת נלת

נמן נמס נמע נמף נמץ נמק נמר נמש נמת נמת נמב

נ'אע שרש אחור עליון

נגס נגע נגף נגץ נגק נגר נגש נגת נגא נגב נגג

נדע נדף נדץ נדק נדר נדש נדת נדא נדב נדג נדד

נהף נהץ נהק נהר נהש נהת נהא נהב נהג נהד נהה

נוץ נוק נור נוש נות נוא נוב נוג נוד נוה נוו

נזק נזר נזש נזת נזא נזב נזג נזד נזה נזו נזז

נחר נחש נחת נחא נחב נחג נחד נחה נחו נחז נחח

נטש נטת נטא נטב נטג נטד נטה נטו נטז נטח נטט

נית ניא ניב ניג ניד ניה ניו ניז ניח ניט ניי

נכא נכב נכג נכד נכה נכו נכז נכח נכט נכי נכך

נלב נלג נלד נלה נלו נלז נלח נלט נלי נלך נלל

נמג נמד נמה נמו נמז נמח נמט נמי נמך נמל נמם
ס'פע שרש פנים עליון

ססה ססו ססז ססח ססט ססי ססך ססל ססם ססן ססס

סעו סעז סעח סעט סעי סעך סעל סעם סען סעס סעע

ספז ספח ספט ספי ספך ספל ספם ספן ספס ספע ספף

סצח סצט סצי סצך סצל סצם סצן סצס סצע סצף סצץ

סקט סקי סקך סקל סקם סקן סקס סקע סקף סקץ סקק

סרי סרך סרל סרם סרן סרס סרע סרף סרץ סרק סרר

סשך סשל סשם סשן סשס סשע סשף סשץ סשק סשר סשש

סתל סתם סתן סתס סתע סתף סתץ סתק סתר סתש סתת

סאם סאן סאס סאע סאף סאץ סאק סאר סאש סאת סאא

סבן סבס סבע סבף סבץ סבק סבר סבש סבת סבא סבב

סגס סגע סגף סגץ סגק סגר סגש סגת סגא סגב סגג

ס'פת שער פנים תחתון

ססע ססף ססץ ססק ססר ססש ססת ססא ססב ססג ססד

סעף סעץ סעק סער סעש סעת סעא סעב סעג סעד סעה

ספץ ספק ספר ספש ספת ספא ספב ספג ספד ספה ספו

סצק סצר סצש סצת סצא סצב סצג סצד סצה סצו סצז

סקר סקש סקת סקא סקב סקג סקד סקה סקו סקז סקח

סרש סרת סרא סרב סרג סרד סרה סרו סרז סרח סרט

סשת סשא סשב סשג סשד סשה סשו סשז סשח סשט סשי

סתא סתב סתג סתד סתה סתו סתז סתח סתט סתי סתך

סאב סאג סאד סאה סאו סאז סאח סאט סאי סאך סאל

סבג סבד סבה סבו סבז סבח סבט סבי סבך סבל סבם

סגד סגה סגו סגז סגח סגט סגי סגך סגל סגם סגן
ס'את שרש אחור תחתון

סדה סדו סדז סדח סדט סדי סדך סדל סדם סדן סדס

סהו סהז סהח סהט סהי סהך סהל סהם סהן סהס סהע

סוז סוח סוט סוי סוך סול סום סון סוס סוע סוף

סזח סזט סזי סזך סזל סזם סזן סזס סזע סזף סזץ

סחט סחי סחך סחל סחם סחן סחס סחע סחף סחץ סחק

סטי סטך סטל סטם סטן סטס סטע סטף סטץ סטק סטר

סיך סיל סים סין סיס סיע סיף סיץ סיק סיר סיש

סכל סכם סכן סכס סכע סכף סכץ סכק סכר סכש סכת

סלם סלן סלס סלע סלף סלץ סלק סלר סלש סלת סלא

סמן סמס סמע סמף סמץ סמק סמר סמש סמת סמא סמב

סנס סנע סנף סנץ סנק סנר סנש סנת סנא סנב סנג

ס'אע שער אחור עליון

סדע סדף סדץ סדק סדר סדש סדת סדא סדב סדג סדד

סהף סהץ סהק סהר סהש סהת סהא סהב סהג סהד סהה

סוץ סוק סור סוש סות סוא סוב סוג סוד סוה סוו

סזק סזר סזש סזת סזא סזב סזג סזד סזה סזו סזז

סחר סחש סחת סחא סחב סחג סחד סחה סחו סחז סחח

סטש סטת סטא סטב סטג סטד סטה סטו סטז סטח סטט

סית סיא סיב סיג סיד סיה סיו סיז סיח סיט סיי

סכא סכב סכג סכד סכה סכו סכז סכח סכט סכי סכך

סלב סלג סלד סלה סלו סלז סלח סלט סלי סלך סלל

סמג סמד סמה סמו סמז סמח סמט סמי סמך סמל סמם

סנד סנה סנו סנז סנח סנט סני סנך סנל סנם סנן
ע'פע שרש פנים עליון

עעו עעז עעח עעט עעי עעך עעל עעם עען עעס עעע

עפז עפח עפט עפי עפך עפל עפם עפן עפס עפע עפף

עצח עצט עצי עצך עצל עצם עצן עצס עצע עצף עצץ

עקט עקי עקך עקל עקם עקן עקס עקע עקף עקץ עקק

ערי ערך ערל ערם ערן ערס ערע ערף ערץ ערק ערר

עשך עשל עשם עשן עשס עשע עשף עשץ עשק עשר עשש

עתל עתם עתן עתס עתע עתף עתץ עתק עתר עתש עתת

עאם עאן עאס עאע עאף עאץ עאק עאר עאש עאת עאא

עבן עבס עבע עבף עבץ עבק עבר עבש עבת עבא עבב

עגס עגע עגף עגץ עגק עגר עגש עגת עגא עגב עגג

עדע עדף עדץ עדק עדר עדש עדת עדא עדב עדג עדד

ע'פת שרש פנים תחתון

עעף עעץ עעק עער עעש עעת עעא עעב עעג עעד עעה

עפץ עפק עפר עפש עפת עפא עפב עפג עפד עפה עפו

עצק עצר עצש עצת עצא עצב עצג עצד עצה עצו עצז

עקר עקש עקת עקא עקב עקג עקד עקה עקו עקז עקח

ערש ערת ערא ערב ערג ערד ערה ערו ערז ערח ערט

עשת עשא עשב עשג עשד עשה עשו עשז עשח עשט עשי

עתא עתב עתג עתד עתה עתו עתז עתח עתט עתי עתך

עאב עאג עאד עאה עאו עאז עאח עאט עאי עאך עאל

עבג עבד עבה עבו עבז עבח עבט עבי עבך עבל עבם

עגד עגה עגו עגז עגח עגט עגי עגך עגל עגם עגן

עדה עדו עדז עדח עדט עדי עדך עדל עדם עדן עדס
ע'את שרש אחור תחתון

עהו עהז עהח עהט עהי עהך עהל עהם עהן עהס עהע

עוז עוח עוט עוי עוך עול עום עון עוס עוע עוף

עזח עזט עזי עזך עזל עזם עזן עזס עזע עזף עזץ

עחט עחי עחך עחל עחם עחן עחס עחע עחף עחץ עחק

עטי עטך עטל עטם עטן עטס עטע עטף עטץ עטק עטר

עיך עיל עים עין עיס עיע עיף עיץ עיק עיר עיש

עכל עכם עכן עכס עכע עכף עכץ עכק עכר עכש עכת

עלם עלן עלס עלע עלף עלץ עלק עלר עלש עלת עלא

עמן עמס עמע עמף עמץ עמק עמר עמש עמת עמא עמב

ענס ענע ענף ענץ ענק ענר ענש ענת ענא ענב ענג

עסע עסף עסץ עסק עסר עסש עסת עסא עסב עסג עסד

ע'אע שרש אחור עליון

עהף עהץ עהק עהר עהש עהת עהא עהב עהג עהד עהה

עוץ עוק עור עוש עות עוא עוב עוג עוד עוה עוו

עזק עזר עזש עזת עזא עזב עזג עזד עזה עזו עזז

עחר עחש עחת עחא עחב עחג עחד עחה עחו עחז עחח

עטש עטת עטא עטב עטג עטד עטה עטו עטז עטח עטט

עית עיא עיב עיג עיד עיה עיו עיז עיח עיט עיי

עכא עכב עכג עכד עכה עכו עכז עכח עכט עכי עכך

עלב עלג עלד עלה עלו עלז עלח עלט עלי עלך עלל

עמג עמד עמה עמו עמז עמח עמט עמי עמך עמל עמם

ענד ענה ענו ענז ענח ענט עני ענך ענל ענם ענן

עסה עסו עסז עסח עסט עסי עסך עסל עסם עסן עסס
פ'פע שרש פנים עליון

פפז פפח פפט פפי פפך פפל פפם פפן פפס פפע פפף

פצח פצט פצי פצך פצל פצם פצן פצס פצע פצף פצץ

פקט פקי פקך פקל פקם פקן פקס פקע פקף פקץ פקק

פרי פרך פרל פרם פרן פרס פרע פרף פרץ פרק פרר

פשך פשל פשם פשן פשס פשע פשף פשץ פשק פשר פשש

פתל פתם פתן פתס פתע פתף פתץ פתק פתר פתש פתת

פאם פאן פאס פאע פאף פאץ פאק פאר פאש פאת פאא

פבן פבס פבע פבף פבץ פבק פבר פבש פבת פבא פבב

פגס פגע פגף פגץ פגק פגר פגש פגת פגא פגב פגג

פדע פדף פדץ פדק פדר פדש פדת פדא פדב פדג פדד

פהף פהץ פהק פהר פהש פהת פהא פהב פהג פהד פהה

פ'פת שרש פנים תחתון

פפץ פפק פפר פפש פפת פפא פפב פפג פפד פפה פפו

פצק פצר פצש פצת פצא פצב פצג פצד פצה פצו פצז

פקר פקש פקת פקא פקב פקג פקד פקה פקו פקז פקח

פרש פרת פרא פרב פרג פרד פרה פרו פרז פרח פרט

פשת פשא פשב פשג פשד פשה פשו פשז פשח פשט פשי

פתא פתב פתג פתד פתה פתו פתז פתח פתט פתי פתך

פאב פאג פאד פאה פאו פאז פאח פאט פאי פאך פאל

פבג פבד פבה פבו פבז פבח פבט פבי פבך פבל פבם

פגד פגה פגו פגז פגח פגט פגי פגך פגל פגם פגן

פדה פדו פדז פדח פדט פדי פדך פדל פדם פדן פדס

פהו פהז פהח פהט פהי פהך פהל פהם פהן פהס פהע
פ'את שרש אחור תחתון

פוז פוח פוט פוי פוך פול פום פון פוס פוע פוף

פזח פזט פזי פזך פזל פזם פזן פזס פזע פזף פזץ

פחט פחי פחך פחל פחם פחן פחס פחע פחף פחץ פחק

פטי פטך פטל פטם פטן פטס פטע פטף פטץ פטק פטר

פיך פיל פים פין פיס פיע פיף פיץ פיק פיר פיש

פכל פכם פכן פכס פכע פכף פכץ פכק פכר פכש פכת

פלם פלן פלס פלע פלף פלץ פלק פלר פלש פלת פלא

פמן פמס פמע פמף פמץ פמק פמר פמש פמת פמא פמב

פנס פנע פנף פנץ פנק פנר פנש פנת פנא פנב פנג

פסע פסף פסץ פסק פסר פסש פסת פסא פסב פסג פסד

פעף פעץ פעק פער פעש פעת פעא פעב פעג פעד פעה

פ'אע שרש אחור עליון

פוץ פוק פור פוש פות פוא פוב פוג פוד פוה פוו

פזק פזר פזש פזת פזא פזב פזג פזד פזה פזו פזז

פחר פחש פחת פחא פחב פחג פחד פחה פחו פחז פחח

פטש פטת פטא פטב פטג פטד פטה פטו פטז פטח פטט

פית פיא פיב פיג פיד פיה פיו פיז פיח פיט פיי

פכא פכב פכג פכד פכה פכו פכז פכח פכט פכי פכך

פלב פלג פלד פלה פלו פלז פלח פלט פלי פלך פלל

פמג פמד פמה פמו פמז פמח פמט פמי פמך פמל פמם

פנד פנה פנו פנז פנח פנט פני פנך פנל פנם פנן

פסה פסו פסז פסח פסט פסי פסך פסל פסם פסן פסס

פעו פעז פעח פעט פעי פעך פעל פעם פען פעס פעע
צ'פע שרש פנים עליון

צצח צצט צצי צצך צצל צצם צצן צצס צצע צצף צצץ

צקט צקי צקך צקל צקם צקן צקס צקע צקף צקץ צקק

צרי צרך צרל צרם צרן צרס צרע צרף צרץ צרק צרר

צשך צשל צשם צשן צשס צשע צשף צשץ צשק צשר צשש

צתל צתם צתן צתס צתע צתף צתץ צתק צתר צתש צתת

צאם צאן צאס צאע צאף צאץ צאק צאר צאש צאת צאא

צבן צבס צבע צבף צבץ צבק צבר צבש צבת צבא צבב

צגס צגע צגף צגץ צגק צגר צגש צגת צגא צגב צגג

צדע צדף צדץ צדק צדר צדש צדת צדא צדב צדג צדד

צהף צהץ צהק צהר צהש צהת צהא צהב צהג צהד צהה

צוץ צוק צור צוש צות צוא צוב צוג צוד צוה צוו

צ'פת שרש פנים תחתון

צצק צצר צצש צצת צצא צצב צצג צצד צצה צצו צצז

צקר צקש צקת צקא צקב צקג צקד צקה צקו צקז צקח

צרש צרת צרא צרב צרג צרד צרה צרו צרז צרח צרט

צשת צשא צשב צשג צשד צשה צשו צשז צשח צשט צשי

צתא צתב צתג צתד צתה צתו צתז צתח צתט צתי צתך

צאב צאג צאד צאה צאו צאז צאח צאט צאי צאך צאל

צבג צבד צבה צבו צבז צבח צבט צבי צבך צבל צבם

צגד צגה צגו צגז צגח צגט צגי צגך צגל צגם צגן

צדה צדו צדז צדח צדט צדי צדך צדל צדם צדן צדס

צהו צהז צהח צהט צהי צהך צהל צהם צהן צהס צהע

צוז צוח צוט צוי צוך צול צום צון צוס צוע צוף
צ'את שרש אחור תחתון

צזח צזט צזי צזך צזל צזם צזן צזס צזע צזף צזץ

צחט צחי צחך צחל צחם צחן צחס צחע צחף צחץ צחק

צטי צטך צטל צטם צטן צטס צטע צטף צטץ צטק צטר

ציך ציל צים צין ציס ציע ציף ציץ ציק ציר ציש

צכל צכם צכן צכס צכע צכף צכץ צכק צכר צכש צכת

צלם צלן צלס צלע צלף צלץ צלק צלר צלש צלת צלא

צמן צמס צמע צמף צמץ צמק צמר צמש צמת צמא צמב

צנס צנע צנף צנץ צנק צנר צנש צנת צנא צנב צנג

צסע צסף צסץ צסק צסר צסש צסת צסא צסב צסג צסד

צעף צעץ צעק צער צעש צעת צעא צעב צעג צעד צעה

צפץ צפק צפר צפש צפת צפא צפב צפג צפד צפה צפו

צ'אע שרש אחור עליון

צזק צזר צזש צזת צזא צזב צזג צזד צזה צזו צזז

צחר צחש צחת צחא צחב צחג צחד צחה צחו צחז צחח

צטש צטת צטא צטב צטג צטד צטה צטו צטז צטח צטט

צית ציא ציב ציג ציד ציה ציו ציז ציח ציט ציי

צכא צכב צכג צכד צכה צכו צכז צכח צכט צכי צכך

צלב צלג צלד צלה צלו צלז צלח צלט צלי צלך צלל

צמג צמד צמה צמו צמז צמח צמט צמי צמך צמל צמם

צנד צנה צנו צנז צנח צנט צני צנך צנל צנם צנן

צסה צסו צסז צסח צסט צסי צסך צסל צסם צסן צסס

צעו צעז צעח צעט צעי צעך צעל צעם צען צעס צעע

צפז צפח צפט צפי צפך צפל צפם צפן צפס צפע צפף
ק'פע שרש פנים עליון

קקט קקי קקך קקל קקם קקן קקס קקע קקף קקץ קקק

קרי קרך קרל קרם קרן קרס קרע קרף קרץ קרק קרר

קשך קשל קשם קשן קשס קשע קשף קשץ קשק קשר קשש

קתל קתם קתן קתס קתע קתף קתץ קתק קתר קתש קתת

קאם קאן קאס קאע קאף קאץ קאק קאר קאש קאת קאא

קבן קבס קבע קבף קבץ קבק קבר קבש קבת קבא קבב

קגס קגע קגף קגץ קגק קגר קגש קגת קגא קגב קגג

קדע קדף קדץ קדק קדר קדש קדת קדא קדב קדג קדד

קהף קהץ קהק קהר קהש קהת קהא קהב קהג קהד קהה

קוץ קוק קור קוש קות קוא קוב קוג קוד קוה קוו

קזק קזר קזש קזת קזא קזב קזג קזד קזה קזו קזז

ק'פת שרש פנים תחתון

קקר קקש קקת קקא קקב קקג קקד קקה קקו קקז קקח

קרש קרת קרא קרב קרג קרד קרה קרו קרז קרח קרט

קשת קשא קשב קשג קשד קשה קשו קשז קשח קשט קשי

קתא קתב קתג קתד קתה קתו קתז קתח קתט קתי קתך

קאב קאג קאד קאה קאו קאז קאח קאט קאי קאך קאל

קבג קבד קבה קבו קבז קבח קבט קבי קבך קבל קבם

קגד קגה קגו קגז קגח קגט קגי קגך קגל קגם קגן

קדה קדו קדז קדח קדט קדי קדך קדל קדם קדן קדס

קהו קהז קהח קהט קהי קהך קהל קהם קהן קהס קהע

קוז קוח קוט קוי קוך קול קום קון קוס קוע קוף

קזח קזט קזי קזך קזל קזם קזן קזס קזע קזף קזץ
ק'את שרש אחור תחתון

קחט קחי קחך קחל קחם קחן קחס קחע קחף קחץ קחק

קטי קטך קטל קטם קטן קטס קטע קטף קטץ קטק קטר

קיך קיל קים קין קיס קיע קיף קיץ קיק קיר קיש

קכל קכם קכן קכס קכע קכף קכץ קכק קכר קכש קכת

קלם קלן קלס קלע קלף קלץ קלק קלר קלש קלת קלא

קמן קמס קמע קמף קמץ קמק קמר קמש קמת קמא קמב

קנס קנע קנף קנץ קנק קנר קנש קנת קנא קנב קנג

קסע קסף קסץ קסק קסר קסש קסת קסא קסב קסג קסד

קעף קעץ קעק קער קעש קעת קעא קעב קעג קעד קעה

קפץ קפק קפר קפש קפת קפא קפב קפג קפד קפה קפו

קצק קצר קצש קצת קצא קצב קצג קצד קצה קצו קצז

ק'אע שרש אחור עליון

קחר קחש קחת קחא קחב קחג קחד קחה קחו קחז קחח

קטש קטת קטא קטב קטג קטד קטה קטו קטז קטח קטט

קית קיא קיב קיג קיד קיה קיו קיז קיח קיט קיי

קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קכי קכך

קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קלי קלך קלל

קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קמי קמך קמל קמם

קנד קנה קנו קנז קנח קנט קני קנך קנל קנם קנן

קסה קסו קסז קסח קסט קסי קסך קסל קסם קסן קסס

קעו קעז קעח קעט קעי קעך קעל קעם קען קעס קעע

קפז קפח קפט קפי קפך קפל קפם קפן קפס קפע קפף

קצח קצט קצי קצך קצל קצם קצן קצס קצע קצף קצץ
ר'פע שרש פנים עליו

ררי ררך ררל ררם ררן ררס ררע ררף ררץ ררק ררר

רשך רשל רשם רשן רשס רשע רשף רשץ רשק רשר רשש

רתל רתם רתן רתס רתע רתף רתץ רתק רתר רתש רתת

ראם ראן ראס ראע ראף ראץ ראק ראר ראש ראת ראא

רבן רבס רבע רבף רבץ רבק רבר רבש רבת רבא רבב

רגס רגע רגף רגץ רגק רגר רגש רגת רגא רגב רגג

רדע רדף רדץ רדק רדר רדש רדת רדא רדב רדג רדד

רהף רהץ רהק רהר רהש רהת רהא רהב רהג רהד רהה

רוץ רוק רור רוש רות רוא רוב רוג רוד רוה רוו

רזק רזר רזש רזת רזא רזב רזג רזד רזה רזו רזז

רחר רחש רחת רחא רחב רחג רחד רחה רחו רחז רחח

ר'פת שרש פנים תחתון

ררש ררת ררא ררב ררג ררד ררה ררו ררז ררח ררט

רשת רשא רשב רשג רשד רשה רשו רשז רשח רשט רשי

רתא רתב רתג רתד רתה רתו רתז רתח רתט רתי רתך

ראב ראג ראד ראה ראו ראז ראח ראט ראי ראך ראל

רבג רבד רבה רבו רבז רבח רבט רבי רבך רבל רבם

רגד רגה רגו רגז רגח רגט רגי רגך רגל רגם רגן

רדה רדו רדז רדח רדט רדי רדך רדל רדם רדן רדס

רהו רהז רהח רהט רהי רהך רהל רהם רהן רהס רהע

רוז רוח רוט רוי רוך רול רום רון רוס רוע רוף

רזח רזט רזי רזך רזל רזם רזן רזס רזע רזף רזץ

רחט רחי רחך רחל רחם רחן רחס רחע רחף רחץ רחק
ר'את שרש אחור תחתון

רטי רטך רטל רטם רטן רטס רטע רטף רטץ רטק רטר

ריך ריל רים רין ריס ריע ריף ריץ ריק ריר ריש

רכל רכם רכן רכס רכע רכף רכץ רכק רכר רכש רכת

רלם רלן רלס רלע רלף רלץ רלק רלר רלש רלת רלא

רמן רמס רמע רמף רמץ רמק רמר רמש רמת רמא רמב

רנס רנע רנף רנץ רנק רנר רנש רנת רנא רנב רנג

רסע רסף רסץ רסק רסר רסש רסת רסא רסב רסג רסד

רעף רעץ רעק רער רעש רעת רעא רעב רעג רעד רעה

רפץ רפק רפר רפש רפת רפא רפב רפג רפד רפה רפו

רצק רצר רצש רצת רצא רצב רצג רצד רצה רצו רצז

רקר רקש רקת רקא רקב רקג רקד רקה רקו רקז רקח

ר'אע שרש אחור עליון

רטש רטת רטא רטב רטג רטד רטה רטו רטז רטח רטט

רית ריא ריב ריג ריד ריה ריו ריז ריח ריט ריי

רכא רכב רכג רכד רכה רכו רכז רכח רכט רכי רכך

רלב רלג רלד רלה רלו רלז רלח רלט רלי רלך רלל

רמג רמד רמה רמו רמז רמח רמט רמי רמך רמל רמם

רנד רנה רנו רנז רנח רנט רני רנך רנל רנם רנן

רסה רסו רסז רסח רסט רסי רסך רסל רסם רסן רסס

רעו רעז רעח רעט רעי רעך רעל רעם רען רעס רעע

רפז רפח רפט רפי רפך רפל רפם רפן רפס רפע רפף

רצח רצט רצי רצך רצל רצם רצן רצס רצע רצף רצץ

רקט רקי רקך רקל רקם רקן רקס רקע רקף רקץ רקק
ש'פע שרש פנים עליון

ששך ששל ששם ששן ששס ששע ששף ששץ ששק ששר ששש

שתל שתם שתן שתס שתע שתף שתץ שתק שתר שתש שתת

שאם שאן שאס שאע שאף שאץ שאק שאר שאש שאת שאא

שבן שבס שבע שבף שבץ שבק שבר שבש שבת שבא שבב

שגס שגע שגף שגץ שגק שגר שגש שגת שגא שגב שגג

שדע שדף שדץ שדק שדר שדש שדת שדא שדב שדג שדד

שהף שהץ שהק שהר שהש שהת שהא שהב שהג שהד שהה

שוץ שוק שור שוש שות שוא שוב שוג שוד שוה שוו

שזק שזר שזש שזת שזא שזב שזג שזד שזה שזו שזז

שחר שחש שחת שחא שחב שחג שחד שחה שחו שחז שחח

שטש שטת שטא שטב שטג שטד שטה שטו שטז שטח שטט

ש'פת שרש פנים תחתון

ששת ששא ששב ששג ששד ששה ששו ששז ששח ששט ששי

שתא שתב שתג שתד שתה שתו שתז שתח שתט שתי שתך

שאב שאג שאד שאה שאו שאז שאח שאט שאי שאך שאל

שבג שבד שבה שבו שבז שבח שבט שבי שבך שבל שבם

שגד שגה שגו שגז שגח שגט שגי שגך שגל שגם שגן

שדה שדו שדז שדח שדט שדי שדך שדל שדם שדן שדס

שהו שהז שהח שהט שהי שהך שהל שהם שהן שהס שהע

שוז שוח שוט שוי שוך שול שום שון שוס שוע שוף

שזח שזט שזי שזך שזל שזם שזן שזס שזע שזף שזץ

שחט שחי שחך שחל שחם שחן שחס שחע שחף שחץ שחק

שטי שטך שטל שטם שטן שטס שטע שטף שטץ שטק שטר
ש'את שרש אחור תחתון

שיך שיל שים שין שיס שיע שיף שיץ שיק שיר שיש

שכל שכם שכן שכס שכע שכף שכץ שכק שכר שכש שכת

שלם שלן שלס שלע שלף שלץ שלק שלר שלש שלת שלא

שמן שמס שמע שמף שמץ שמק שמר שמש שמת שמא שמב

שנס שנע שנף שנץ שנק שנר שנש שנת שנא שנב שנג

שסע שסף שסץ שסק שסר שסש שסת שסא שסב שסג שסד

שעף שעץ שעק שער שעש שעת שעא שעב שעג שעד שעה

שפץ שפק שפר שפש שפת שפא שפב שפג שפד שפה שפו

שצק שצר שצש שצת שצא שצב שצג שצד שצה שצו שצז

שקר שקש שקת שקא שקב שקג שקד שקה שקו שקז שקח

שרש שרת שרא שרב שרג שרד שרה שרו שרז שרח שרט

ש'אע שרש אחור עליון

שית שיא שיב שיג שיד שיה שיו שיז שיח שיט שיי

שכא שכב שכג שכד שכה שכו שכז שכח שכט שכי שכך

שלב שלג שלד שלה שלו שלז שלח שלט שלי שלך שלל

שמג שמד שמה שמו שמז שמח שמט שמי שמך שמל שמם

שנד שנה שנו שנז שנח שנט שני שנך שנל שנם שנן

שסה שסו שסז שסח שסט שסי שסך שסל שסם שסן שסס

שעו שעז שעח שעט שעי שעך שעל שעם שען שעס שעע

שפז שפח שפט שפי שפך שפל שפם שפן שפס שפע שפף

שצח שצט שצי שצך שצל שצם שצן שצס שצע שצף שצץ

שקט שקי שקך שקל שקם שקן שקס שקע שקף שקץ שקק

שרי שרך שרל שרם שרן שרס שרע שרף שרץ שרק שרר
ת'פע שרש פנים עליון

תתל תתם תתן תתס תתע תתף תתץ תתק תתר תתש תתת

תאם תאן תאס תאע תאף תאץ תאק תאר תאש תאת תאא

תבן תבס תבע תבף תבץ תבק תבר תבש תבת תבא תבב

תגס תגע תגף תגץ תגק תגר תגש תגת תגא תגב תגג

תדע תדף תדץ תדק תדר תדש תדת תדא תדב תדג תדד

תהף תהץ תהק תהר תהש תהת תהא תהב תהג תהד תהה

תוץ תוק תור תוש תות תוא תוב תוג תוד תוה תוו

תזק תזר תזש תזת תזא תזב תזג תזד תזה תזו תזז

תחר תחש תחת תחא תחב תחג תחד תחה תחו תחז תחח

תטש תטת תטא תטב תטג תטד תטה תטו תטז תטח תטט

תית תיא תיב תיג תיד תיה תיו תיז תיח תיט תיי

ת'פת שרש פנים תחתון

תתא תתב תתג תתד תתה תתו תתז תתח תתט תתי תתך

תאב תאג תאד תאה תאו תאז תאח תאט תאי תאך תאל

תבג תבד תבה תבו תבז תבח תבט תבי תבך תבל תבם

תגד תגה תגו תגז תגח תגט תגי תגך תגל תגם תגן

תדה תדו תדז תדח תדט תדי תדך תדל תדם תדן תדס

תהו תהז תהח תהט תהי תהך תהל תהם תהן תהס תהע

תוז תוח תוט תוי תוך תול תום תון תוס תוע תוף

תזח תזט תזי תזך תזל תזם תזן תזס תזע תזף תזץ

תחט תחי תחך תחל תחם תחן תחס תחע תחף תחץ תחק

תטי תטך תטל תטם תטן תטס תטע תטף תטץ תטק תטר

תיך תיל תים תין תיס תיע תיף תיץ תיק תיר תיש
ת'את שרש אחור תחתון שפה002

תכל תכם תכן תכס תכע תכף תכץ תכק תכר תכש תכת

תלם תלן תלס תלע תלף תלץ תלק תלר תלש תלת תלא

תמן תמס תמע תמף תמץ תמק תמר תמש תמת תמא תמב

תנס תנע תנף תנץ תנק תנר תנש תנת תנא תנב תנג

תסע תסף תסץ תסק תסר תסש תסת תסא תסב תסג תסד

תעף תעץ תעק תער תעש תעת תעא תעב תעג תעד תעה

תפץ תפק תפר תפש תפת תפא תפב תפג תפד תפה תפו

תצק תצר תצש תצת תצא תצב תצג תצד תצה תצו תצז

תקר תקש תקת תקא תקב תקג תקד תקה תקו תקז תקח

תרש תרת תרא תרב תרג תרד תרה תרו תרז תרח תרט

תשת תשא תשב תשג תשד תשה תשו תשז תשח תשט תשי

ת'אע שרש אחור עליון

תכא תכב תכג תכד תכה תכו תכז תכח תכט תכי תכך

תלב תלג תלד תלה תלו תלז תלח תלט תלי תלך תלל

תמג תמד תמה תמו תמז תמח תמט תמי תמך תמל תמם

תנד תנה תנו תנז תנח תנט תני תנך תנל תנם תנן

תסה תסו תסז תסח תסט תסי תסך תסל תסם תסן תסס

תעו תעז תעח תעט תעי תעך תעל תעם תען תעס תעע

תפז תפח תפט תפי תפך תפל תפם תפן תפס תפע תפף

|תצח תצט תצי תצך תצל תצם תצן תצס תצע תצף תצץ

תקט תקי תקך תקל תקם תקן תקס תקע תקף תקץ תקק

תרי תרך תרל תרם תרן תרס תרע תרף תרץ תרק תרר

תשך תשל תשם תשן תשס תשע תשף תשץ תשק תשר תשש </div>

כלים אישיים