FANDOM


Support vote ערך זה הועמד בעבר להצבעת מחיקה אך הוחלט בה לא למחוקו. תוכן ההצבעה נשמר כאן.

אם אינך יודע מיהי ורדה רזיאל יקונט ואינך מבין את הבדיחה בשורה כלשהי, זאת לא עילה לזרוק את השורה, ולהתייחס אל אותה שורה בפחיתות כבוד, בוודאי שלא להחליפה בהכללות גסות כמו קטגוריה, ועוד להגיד עליה שהיא פסיכית?! אני מציע לך להתייעץ עם ורדה רזיאל וגם עם בעלה ג'קונט. עצתה בדרך כלל מ ויינת והיא גם תזרוק אותך לחשיבה בכיוונים חדשים. תזרוק אותה! אם גם לא הבנת את הכתוב כאן אתה יכול למצוא אותה בסרטים למשפחה עם סוף טוב. -- ???? | ????.? {{ס:?:#????:xhxjj xjx xhxjY|+6 hours}} ? 10:37, בפברואר 12, 2017 (UTC)

אתה צודק, מחקתי את השורה בטעות. אבל לא אמרתי על אף אחד פסיכי וגם לא על השורה עצמה. קקון (שיחה) 10:38, בפברואר 12, 2017 (UTC)
אמרת על השורה שהיא קטגוריה. זאת הכללה גסה. וגם כתבת שהיא פסיכולוגית. טעית. היא פסיכיאטרית. תסתכל בסרט ותראה שהיא לגמרי פסיכיאטרית. (מנסה את החתימה החדשה שלי, ומקווה שהעברית תיראה ולא רק תכתב. מאחל לעצמי כתיבה וחתימה טובה) -- who?! | what?!.? {{ס:ט"ז בשבט ה'תשע"ז | That was supposed to be a Hebrew date. Does it look like one? 11:04, בפברואר 12, 2017 (UTC)
הי! החתימה החדשה עובדת!!
סליחה. גם השורות כאן היו אמורות להצחיק מישהו. ועמך הסליחה. באמת לא התכוונתי להעציב אותך ולזרוק את כל האתר הזה לתוך מערבולת אדירה של רגשות שמתחילים בהערות קטנות על מחיקות ובסופם פיגוע רב נפגעים, המסתיימים במילים "ושוב סליחה.". ושוב סליחה.
סליחה על הנקודה שבתוך הגרשיים, אבל זה חלק מהמלל שניבאתי שיופיע בסוף הקטע. -- מה?! | מי?!.? {{ס:ט"ז בשבט ה'תשע"ז | מתי? 11:12, בפברואר 12, 2017 (UTC) ושוב סליחה.
סליחה, ניסיתי לשנות את שם המשתמש שלי לושוב סליחה, אבל אז חשבתי לעצמי שזה לא כדאי. אחסוך לכם את כל השיחה הארוכה עם עצמי, ובסופה הגעתי למסקנה שצדקתי. זה באמת לא כדאי -- מה?! | מי?!.? ט"ז בשבט ה'תשע"ז | מתי ואיך? 11:17, בפברואר 12, 2017 (UTC) ושוב סליחה
ועוד משהו אחרון, איך יודעים שמישהו ממוצא אמריקאי? אם הוא אומר ועוד משהו אחרון. -- מה?! | מי?! | ט"ז בשבט ה'תשע"ז | מתי ואיך? 11:20, בפברואר 12, 2017 (UTC) ושוב סליחה. הפעם על זה שבסוף ה'ושוב סליחה' היתה חסרה הנקודה. ושוב סליחה.